Now showing items 1-2 of 2

  • การเรียนรู้สู่สุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่ 

   สิริมิตร ทวีปรังษีนุกูล; Sirimit Taveprungsenukul (สถาบันวิจัยระบบ, 2546)
   โครงการนี้เริ่มจากความคิดที่ระบบดูแลสุขภาพปัจจุบันมักเน้นที่การดูแลร่างกายเมื่อป่วยหรือมีปัญหาแล้ว กระบวนการถ่ายทอดความคิด ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก็เป็นไปแบบแนวดิ่ง คือ จาก”ผู้รู้” สู่ “ผู้ไม่รู้” และถ่ายทอดกันต่อๆ ...
  • พรมแดนความรู้ทางด้านจิตวิญญาณและสุนทรียภาพกับสุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่ 

   นิพนธ์ แจ่มดวง; Nipon Jaemduang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ด้วยทัศนะพื้นฐานของมนุษย์ที่มองเห็นชีวิตตนเองและโลกรอบตัวในทิศทางแห่งการวิวัฒน์ไปเบื้องหน้า จากความต่ำต้อยไปสู่ความสูงส่ง ความสับสนไปสู่ระเบียบแบบแผน ความมืดมิดไปสู่แสงสว่าง และความล้าหลังไปสู่ก้าวหน้า ที่สุดจนยุคของก้อน ...