Now showing items 1-3 of 3

  • การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช : กรณีเส้นทางเดินของสารเคมีการเกษตรในพื้นที่ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

   กาญจนา นาถะพินธุ; Ganjana Nathapindhu; ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม; บัณฑิต ปิยะศิลป์; Dariwan Settheetham; Bandit Piyasin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช กรณีเส้นทางเดินของสารเคมีเกษตรในพื้นที่ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จะทำให้เกิดมุมมองใหม่ในด้านเส้นทางที่สารเคมีเข้าไปสู่พื้นที่ที่มีการนำไปใช้ของเกษตรกร ...
  • ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

   วิเชียร อันประเสริฐ; Wichean Unprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   การศึกษาเรื่องชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรครั้งนี้ เป็นงานศึกษาโดยใช้วิธีการสืบคืนข้อมูลจากการพูดคุยกับชาวบ้านในฐานะที่เป็นเกษตรกรที่ทำการผลิตในระดับชุมชน โดยเน้นไปที่เกษตรกรในฐานะผู้ใช้สารเคมี การศึกษาครั้งนี้เป็น ...
  • สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

   วารุณี จิตอารี; Warunee Chitaree; สุรัตน์ หงห์สิบสอง; คนึงนุช สังกากาศ; Surat Hongsisong; Khnuenit SangKhaKhat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการทำการเกษตรในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อประโยชน์ในทางการเพิ่มปริมาณผลผลิต ลักษณะทางกายภาพที่สวยงาม เพื่อให้สามารถจำหน่ายและแข่งขันในท้องตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าปริ ...