Now showing items 1-7 of 7

  • การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช : กรณีเส้นทางเดินของสารเคมีการเกษตรในพื้นที่ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

   กาญจนา นาถะพินธุ; Ganjana Nathapindhu; ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม; บัณฑิต ปิยะศิลป์; Dariwan Settheetham; Bandit Piyasin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช กรณีเส้นทางเดินของสารเคมีเกษตรในพื้นที่ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จะทำให้เกิดมุมมองใหม่ในด้านเส้นทางที่สารเคมีเข้าไปสู่พื้นที่ที่มีการนำไปใช้ของเกษตรกร ...
  • การประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549) 

   สมบัติ เหสกุล; Sombat Hasakul; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข, 2549)
   ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดทําแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติแล้ว จํานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540-2544) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549) เป้าประสงค์ของแผนแม่บทฯ ทั้ง 2 ฉบับ คือ การบูรณาการการทํางานร่วมกันข ...
  • การป้องกันตนเองของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

   อดุลย์ ศรีนันทะ; Adul Srinanta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์การใช้และการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตรในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ศึกษาใน 6 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 293 คน เกษตรกรใช้สารเคมีประเภทออร์กาโนฟอสเฟต ...
  • การโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชน 

   พัฒนพงส์ จาติเกตุ; Phatnapong Chatiket (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ปัจจุบันมีการโฆษณายากำจัดศัตรูพืชปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อย และเป็นที่น่ากังวลว่าจะทำให้เกษตรกรเชื่อ งานวิจัยเรื่องการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชนจึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาว่าเนื้อหาในการโฆษณานั้นเป็นอย่างไรบ้าง ...
  • ชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 

   วิเชียร อันประเสริฐ; Wichean Unprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การศึกษาเรื่องชุมชนกับการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรครั้งนี้ เป็นงานศึกษาโดยใช้วิธีการสืบคืนข้อมูลจากการพูดคุยกับชาวบ้านในฐานะที่เป็นเกษตรกรที่ทำการผลิตในระดับชุมชน โดยเน้นไปที่เกษตรกรในฐานะผู้ใช้สารเคมี การศึกษาครั้งนี้เป็น ...
  • สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

   วารุณี จิตอารี; Warunee Chitaree; สุรัตน์ หงห์สิบสอง; คนึงนุช สังกากาศ; Surat Hongsisong; Khnuenit SangKhaKhat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการทำการเกษตรในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อประโยชน์ในทางการเพิ่มปริมาณผลผลิต ลักษณะทางกายภาพที่สวยงาม เพื่อให้สามารถจำหน่ายและแข่งขันในท้องตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าปริ ...
  • สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

   ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; Pharichat Wisutisamajar; วิเชียร จาฏุพจน์; อภินันท์ กำนัลรัตน์; วินิจ ชุมนูรักษ์; นิกร ยางทอง; ศิริบูรณ์ ลัพถิตโร; สุวรรณา ปัตตะพัฒน์; ดุลยวิช เกรียงสุวรรณ; Wichiar Jatuphot; Apinun Khamnalrat; Winit Chumnurak; Nikhon Yangthong; Siribun Laktitaro; Suwanna Phataphan; Dulayawit Khriansuwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมจากกลุ่มตัวอย่างคือ พื้นที่ปลูกผักเชิงธุรกิจ หมู่ 10, 11 พื้นที่ปลูกผักบริเวณบ้านหมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และพื้นที่ปลูกผักน้อยหรือไม่ปลูกผักหมู่ 7, 9, 12, 13 เมื่อพิจาร ...