Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบการดำเนินงานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา 5 กรณี 

   อนุพงค์ สุจริยากุล; Anupong Suchariyakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) มุ่งทบทวนองค์ความรู้และวิเคราะห์ถึงปัจจัยเชิงระบบ การจัดองค์กร โครงสร้าง และกลไกที่จำเป็น เพื่อรองรับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา 5 กรณี ทั้งในประเทศไทย ...
  • การสังเคราะห์กลไกในระบบสุขภาพแห่งชาติและบทบาทหน้าที่ โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข 

   อำพล จินดาวัฒนะ; Amphon Jindawatthana; กระทรวงสาธารณสุข. คณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแห่งชาติและบทบาทโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การศึกษานี้เป็นการทบทวนเอกสาร สัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอการปรับบทบาทหน้าที่และโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. บริบทของโลกและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอ ...