Now showing items 1-13 of 13

  • การขยายผลการพัฒนาระบบสร้างเสริมความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนในเขตชนบท จังหวัดเชียงราย 

   งามนิตย์ ราชกิจ; Ngamnith Ratchakit; จรินทร์ อินทร์สุวรรณโณ; ชาญชัย กีฬาแปง; ชลลดา สายสืบ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2547)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายการดำเนินงานสร้างเสริมความปลอดภัยในรถรับส่งนักเรียน ในเขตชนบทของจังหวัดเชียงราย พื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทิน อำเภอพาน ...
  • การประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการถนนปลอดภัย 

   ลำดวน ศรีศักดา; Lumduan Srisakda; สุวิทย์ วรวิสุทธิกุล; วสันต์ จอมภักดี; พลกฤษณ์ กรุดพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการ ถนนปลอดภัยโครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้และผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการศึกษาและนำมาใช้อย่างได้ผลในการลดอุบัติเหตุหรือเพิ่ ...
  • การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วิชุดา โค้วธนพานิช; ไท ชาญกล; ชัชวาล สิมะสกุล; ปาริชาติ พัฒนะเมฆา; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร (2551-10-25)
   ในปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยได้ก้าวกระโดดใหญ่อีกครั้งในการปฏิรูประบบการคลังสุขภาพกล่าวคือ การประกาศใช้ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้ความมั่นใจว่าประชาชนจำนวนกว่าหนึ่งล้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการ ...
  • การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : สังเคราะห์นโยบายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   จากเหตุการณ์มหาวิปโยคของครอบครัวผู้ประสบภัยจากรถที่เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กล่าวกันว่าในวิกฤติมีโอกาส ทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ...
  • การศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดอุบัติเหตุจราจรระดับนานาชาติและระดับชาติและพัฒนาดัชนีชี้วัดอุบัติเหตุจราจร 

   พิชัย ธานีรณานนท์; Phechai Taneerananon (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดอุบัติเหตุจราจรระดับนานาชาติและระดับชาติและพัฒนาดัชนีชี้วัดอุบัติเหตุจราจร รายงานได้เสนอผลการทบทวนดัชนีชี้วัดสถานการณ์อุบัติเหตจราจรในยุโรป กลุ่มประเทศ ...
  • การศึกษาอุบัติการณ์และการตายจากอุบัติเหตุการจราจร ในจังหวัดตรัง ปี2536 

   วิภา ลุ้งบ้าน; Wipha Lungban; มณฑา คันฉ่อง; พัชนี ด่านวณิช; อนันต์ ชูหอยทอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2536)
   การศึกษาอุบัติการณ์และการตายจากอุบัติเหตุการจราจรในจังหวัดตรัง ปี2536 การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และการตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในจังหวัดตรัง เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับบุคคล เวลา สถานที่ ...
  • การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   จากประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งจากการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปใช้มีข้อคำถาม ข้อสงสัยและการบังคับใช้ทางด้านกฎหมาย แถลงข่าว เรื่อง “ทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร” ในวันพุธที่ ...
  • ข้อมูลและการแสดงผลจากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในประเทศไทย 

   วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; Wiwat Sutiwipakorn; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล (ม.ป.พ., 2542)
   ข้อมูลและการแสดงผลจากข้อมูลอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในประเทศไทยเอกสารผนวกรายงาน โครงการวิจัยการสร้างดัชนีวัดระดับความปลอดภัยบนท้องถนน (Development of a Road Safety-ROSA-Index) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลและแสดงผลจากข้อมูลอุบ ...
  • ทบทวนสถานการณ์ปัญหาของระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และศึกษากรณีตัวอย่างของผู้ประสบภัยจากรถ 

   มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (2551)
   การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นระบบการประกันภัยภาคบังคับ กําหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคันที่ใช้อยู่ต้องทําประกั ...
  • พฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2535-2536 

   ปรากรม วุฒิพงศ์; Prakom Wuthiwong; จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; อรุณ จิรวัฒน์กุล; วิพุธ พูลเจริญ; วินัย สวัสดิวร (กระทรวงสาธารณสุข ; คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ, ม.ป.ป.)
   การศึกษาวิจัยพฤติกรรมจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนใน 8 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2535-2536การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจต่อกฏจราจรที่สำคัญต่อการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่รถประเภทต่าง ๆ ...
  • ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง; นิตยา วัจนะภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
  • ระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2537-2538 

   ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล; Siriwat Tiptaradol; บัญชา ผลานุวงษ์; วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   ระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจรจังหวัดหนองคาย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดหนองคาย โดยได้จัดระบบการเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ในรูปแบบเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ...
  • วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; บุษบา จันทร์ผ่อง; สุกัญญา เอมอิ่มธรรม; อมร สุวรรณนิมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   The evolution of traffic accident preventionThe research on the evolution of traffic accident prevention is aimed at 1)reviewing the evolution of the intervention for accident prevention in Thailand and 3 provinces of ...