Now showing items 1-18 of 18

  • การประเมินความคุ้มค่าการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้าย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai; กุมารี พัชนี; Kumaree Pachanee; ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน; Thanawat Wongphan; ประเวชย์ มหาวิฑิตวงศ์; Prawej Mahawithitwong; ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล; Prawat Kositamongkol; สัญหวิชญ์ จันทร์รังสี; Sanhawit Janrungsee; บัณฑูร นนทสูติ; Bunthoon Nonthasoot; กรกช เกษประเสริฐ; Goragoch Gesprasert; กิตติพงศ์ ชัยบุตร; Kittipong Chaiyabutr; ธราธิป ศรีสุข; Tharatip Srisuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอชุดสิทธิประโยชน์สำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้าย โดยรูปแบบของการศึกษาประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ป่วยโรคตับแ ...
  • การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย 

   วิทธวัช พันธุมงคล; Witthawat Pantumongkol; นิธิเจน กิตติรัชกุล; Nitichen Kittiratchakool; ดิศรณ์ กุลโภคิน; Disorn Kulpokin; สรายุทธ ขันธะ; Sarayuth Khuntha; มณีโชติรัตน์ สันธิ; Maneechotirat Santi; ณัฐกานต์ บุตราช; พัทธรา ลีฬหวรงค์; Pattara Leelahavarong; จักรมีเดช เศรษฐนันท์; Chakmeedaj Sethanandha; ชนิสา โชติพานิช; Chanisa Chotipanich; เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง; Chetsadaporn Promteangtong; อัญชิสา คุณาวุฒิ; Anchisa Kunawudhi; ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์; Daris Theerakulpisut; อินทิรา ยมาภัย; Inthira Yamabhai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-12)
   รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย ทบทวนและอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ท ...
  • การวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิผลของระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงในสถานบริการระดับปฐมภูมิ เปรียบเทียบกับระบบบริการปกติ 

   จุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ; Jutamanee Dudsadeeprasert; ขนิษฐา สุนาคราช; Kanitha Sunakarach; ปราณีต ชุ่มพุทรา; Praneat Chumputra; ญาดา ธงธรรมรัตน์; Yada Thongthamarat; จำเนียร สุรวรางกูร; Jamnian Suravarangkul; ขนิษฐา ชุ่มสุข; Khanista Chumsuk; สุกัญญา ป้อมทะเล; Sukunya Pomthale; ภาคภูมิ คนรู้; Phakphum Konru (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เพื่อลดการกำเริบและความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงและส่งผลให้ต้องถูกรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล โครงการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจ ...
  • การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการของผู้ป่วยจังหวัดตากปีงบประมาณ 2540 

   จินตนา อุทัยศิลป์; Chintana Uthaisil (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของสถานบริการ 3 ระดับคือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย โดยเลือกทำการศึกษาที่โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลแม่ระมาด และสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ...
  • การศึกษาการขยายบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย: ความเป็นไปได้ ต้นทุน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

   ดนัย ชินคำ; Danai Chinnacom; นิธิเจน กิตติรัชกุล; Nitichen Kittiratchakool; วิลาวรรณ ล้วนคงสมจิตร; Vilawan Luankongsomchit; ชนิดา เอกอัครรุ่งโรจน์; Chanida Ekakkararungroj; ณชวิศ กิตติบวรดิฐ; Nachawish Kittibovorndit; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess; พิทยาพล ปีตธวัชชัย; Pittayapon Pitathawatchai; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; Pritaporn Kingkaew (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
   การได้ยินเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดและพัฒนาการทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิต หากเด็กมีความผิดปกติทางการได้ยินจะส่งผลกระทบโดยตรงกับพัฒนาการด้านการพูดและภาษารวมถึงการเข้าสังคม การเรียน ภาวะจิตใจ ความจำ ...
  • การศึกษาประสิทธิผลและการประเมินความคุ้มค่าการรักษาด้วยเครื่องพลาสมาเฟเรซิส 

   สุรัชดา ชนโสภณ; Suratchada Chanasopon; ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน; Thanawat Wongphan; กุมารี พัชนี; Kumaree Pachanee; ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai; ธนวรรณ ปรีพูล; Tanawan Preepul; ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย; Sirirat Anutrakulchai; จารุพร พรหมวงศ์; Jaruporn phromwong; เกษราพร วงษ์บา; Ketsaraporn Wongba; มนธรี สวโรจน์; Montaree Sawarojh; จิราวดี น้อยวัฒนกุล; Jirawadee Noiwattanakul; สหรัฐ อังศุมาศ; Saharat Aungsumart; เมธา อภิวัฒนากุล; Metha Apiwattanakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   Therapeutic Apheresis คือ การรักษาผู้ป่วยด้วยการแยกเอาส่วนประกอบที่อยู่ในเลือด เช่น เม็ดเลือดขาว น้ำเหลือง สารที่อยู่ในน้ำเหลืองซึ่งเป็นสาเหตุของโรคออกจากตัวผู้ป่วย จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างรอบด้าน พบว่าข้อบ่งชี้ของการทำ ...
  • การศึกษาผลการรักษาทางคลินิก คุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าคุ้มทุนของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อเปิดทางระบายน้ำจากช่องหน้าลูกตาไปใต้เยื่อบุตา (Trabeculectomy) เทียบกับการใช้ยาลดความดันตา 

   ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์; Prin Rojanapongpun; วิศนี ตันติเสวี; Visanee Tantisevi; อนิตา มนัสสากร; Anita Manassakorn; สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์; Sunee Chansangpetch; อังคณา เมธีไตรรัตน์; Ankana Metheetrairut; งามแข เรืองวรเวทย์; Ngamkae Ruangvaravate; ดารินทร์ สากิยลักษณ์; Darin Sakiyalak; สกาวรัตน์ เพ็ชรยิ้ม; Sakaorat Petchyim; นริศ กิจณรงค์; Naris Kitnarong; วสุ ศุภกรธนสาร; Wasu Supakorntanasan; ญาณิน สุวรรณ; Yanin Suwan; ธวัช ตันติสารศาสน์; Thawat Tantisarasart; บุญชัย หวังศุภดิลก; Boonchai Wangsupadilok; วีรวัฒน์ คิดดี; Weerawat Kiddee; วัลลภ เอี่ยมสมบุญ; Wallop Iamsomboon; อิศราพร ตรีสิทธิ์; Isaraporn Treesit; พรรณรพี ฟูนฤนารถ; Panrapee Funarunart; บุญส่ง วณิชเวชารุ่งเรือง; Boonsong Wanichwecharungruang; พงษ์ศักดิ์ ปัจฉิมกุล; Pongsak Pachimkul; เกศรินทร์ เกียรติเสวี; Katesarin Kiatsevi; มัญชิมา มะกรวัฒนะ; Manchima Makornwattana; อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์; Anuwat Prutthipongsit; ณฐมน ศรีสำราญ; Nuttamon Srisamran; ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม; Tipnapa Patthanathumrongkasem; เกษรา พัฒนพิฑูรย์; Kessara Pathanapitoon; ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา; Damrong Wiwatwongwana; ลินดา หรรษภิญโญ; Linda Hansapinyo; ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร; Thidarat Leeungurasatein; สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์; Somkiat Asawaphureekorn; นิพนธ์ สายวัฒน์; Niphon Sayawat; ภาวสุทธิ์ สุภาสัย; Pawasoot Supasai; สุมาลี บุญยะลีพรรณ; Sumalee Boonyaleephan; หญิง สุพัฒนวงศ์; Ying Supattanawong; ธเนศ จิรอดิศัย; Tanate Chira-adisai; สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์; Supassara Manovachirasan; อรอร ธงอินเนตร; Oraorn Thonginnetra; ปิติพงศ์ สุรเมธากุล; Pitipong Suramethakul; กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์; Kulawan Rojananuangnit; สันต์ เมธาศิริ; Santa Methasiri; นิศา โสธรวิทย์; Nisa Sothornwit; บัณฑิต ลิมป์รัชตามร; Bundit Limratchatamorn; วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์; Vithoon Ruangsuksriwong; กัญญรัตน์ อุปนิสากร; Kanyarat U-panisakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-01)
   วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความดันตาที่ลดลงหลังการผ่าตัด trabeculectomy เทียบกับการใช้ยาหยอดลดความดันตา ที่ระยะเวลา 1 ปีในผู้ป่วยต้อหินมุมเปิด ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าคุ้มทุนของการรั ...
  • การอุดหนุนและเฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างสถานบริการในการเข้าสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะนำร่อง 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Panarunothai (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546)
   เนื่องจากต้นทุนการจัดบริการของสถานพยาบาลต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก การเข้าสู่การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนไทย ด้วยวิธีงบประมาณแบบใหม่จะมีความสำคัญในการส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ...
  • ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุข 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; อดิศวร์ หลายชูไทย; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปความรู้เบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต้นทุน ซึ่งนำแนวคิดทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการบัญชีมาอธิบายควบคู่กันไป เพื่อลดความสับสนแก่ผู้ศึกษา
  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลชุมชน 

   กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom; วลัยพร พัชรนฤมล; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลชุมชนฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานพยาบาลในภาครัฐ ให้สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเงินการคลังของตนเองได้ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรอ ...
  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลชุมชน 

   กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   การวิเคราะห์เพื่อหาต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลชุมชนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ซึ่งจัดทำขึ้นทั้งหมดจำนวน 4 เล่ม ประกอบด้วย Volume 1 Costing an ...
  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลทั่วไป 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาต้นทุนของโรงพยาบาลได้มีโอกาสที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มาวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ระดับหนึ่ง และทราบข้อจำกัดว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง ...
  • คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

   วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumon; กัญจนา ติษยาธิคม; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   เอกสารคู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปฉบับนี้ เป็นงานส่วนหนึ่งของการจัดทําแผ่นซีดีช่วยสอนเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนของสถานพยาบาล ซึ่งสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยของระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   ทศพร วิมลเก็จ; Thosaporn Wimonkej (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ศึกษาต้นทุนบริการและวิเคราะห์ต้นทุนบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาและทันตกรรม ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เตรียมงบประมาณ รวมทั้งจัดเตรียมท ...
  • ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2 

   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-09)
   บทนำ ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมบริการทางการแพทย์ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของชุดการบริการและข้อมูลต่อหน่วยของรายโรค ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญประกอบการคำนวณอัตราจ่ายของกองทุนประกันสุขภาพทุกกองทุน ...
  • ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 3 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-12)
   ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมบริการทางการแพทย์ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของชุดการบริการและข้อมูลต่อหน่วยของรายโรค ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญประกอบการคำนวณอัตราจ่ายของกองทุนประกันสุขภาพทุกกองทุน ...
  • ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

   อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว; Udomsak Saengow; รัตติยา อักษรทอง; Ruttiya Asksonthong; อภิญญา เลาหประภานนท์; Apinya Laohaprapanon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-10)
   ผลจากการศึกษาในประเทศที่มีระดับรายได้สูงพบว่า ผลลัพธ์ทางสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยสามารถเข้าถึงและได้รับการรักษาเดียวกันนั้น ยังคงแตกต่างกันไปตามเศรษฐานะ เป็นที่มาของความกังวลที่ว่าการจ่ายแบบ performance-based payment ...
  • แนวโน้มอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง อัตราการรอดชีพหลังรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดหนีบหลอดเลือดโป่งพองและวิธีอุดหลอดเลือดโป่งพองด้วยขดลวดในประเทศไทย และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล 

   พิชเยนทร์ ดวงทองพล; Pichayen Dungthongphon; อำนาจ กิจควรดี; Amnat Kitkhuandee; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; Onanong Waleekhachonloet (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองและการเข้าถึงการรักษา และผลลัพธ์ในผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการ clipping หรือ coiling รวมทั้ง 2) ศึกษาว่าอุปกรณ์ขดลวดสำหรับ coiling ควรบรรจุอยู ...