• โครงการเครือข่ายสร้างการเรียนรู้ ระดับชุมชน และครอบครัว 

      ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช; แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทยสำนักบริการงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2551)