Now showing items 1-20 of 4817

  • จะผ่านพ้นวิกฤตโลก โควิด 19 ระบาด ด้วยฐานความรู้และการปฏิบัติ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   การศึกษาประวัติศาสตร์โรคระบาดระดับโลกนั้น เริ่มจากมีการระบาดของกาฬโรค ไข้หวัดรัสเซีย ไข้หวัดสเปน ไข้หวัดเอเชีย โรคเอดส์ ไข้หวัดหมู จนถึง โรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ซึ่งฐานความรู้และการปฏิบัติที่มนุษยชาติใช้เพื่อการหลุดพ้นจาก ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการเรื่อง จะผ่านพ้นวิกฤตโลก โควิด 19 ระบาด ด้วยฐานความรู้และการปฏิบัติ โดย ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับ ...
  • ผลลัพธ์ทางคลินิกของโครงการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลระยะกลางหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก จังหวัดเชียงราย: การวิเคราะห์เบื้องต้น 

   อมรศักดิ์ รูปสูง; Amornsak Roobsoong; จิราพร เพิ่มเยาว์; Jiraporn Permyao; สุรีย์พร จันทร์ถิระติกุล; Sureeporn Chantiratikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   ภูมิหลังและเหตุผล กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุเป็นการบาดเจ็บทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพภายหลังการผ่าตัดจนกว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงกับภาวะปกติ ...
  • การกระจายร้านยากับความต้องการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

   สุมน นิติการุญ; Sumon Nitikarun; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ให้บริการยาและสุขภาพเบื้องต้นในชุมชน การกระจายร้านยาในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเภสัชกรรมชุมชนได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น วัตถุประสงค์ ...
  • การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี (DENV NS1) และการรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   มนสิณีย์ จันทร์สว่าง; Monsinee Jansawang; วินัย รัตนสุวรรณ; Winai Rattanasuwan; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; Sopon Iamsirithaworn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาคเขตร้อนและร้อนชื้นของโลก รวมทั้งประเทศไทย ติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการและอาการแสดงของโรคคล้ายกับโรคอื่นซึ่งยากต่อการวินิจฉัยโรค การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี ...
  • การประเมินผลโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวพรมแดนไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปีงบประมาณ 2558 - 2560 

   พิษณุรักษ์ กันทวี; Phitsanuruk Kanthawee; หทัยชนก ศิริวัฒนกุล; Hathaichanok Siriwattanakul; จตุพงศ์ สิงหราไชย; Chatubhong Singharachai; พิณ ศรีดุรงคธรรม; Pin Sridurongkatham; สุภาพร ตรงสกุล; Supaporn Trongsakul; พรรณนิภา ดอกไม้งาม; Panipha Dokmaingam; อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์; Amornrat Anuwatnonthakate; อ่อน ลายเงิน; Onn Laingoen; พิศิษฏ์ คุณวโรตม์; Pisit Kunavarote (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   ความเป็นมา ประเทศไทย มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรสูง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อตามแนวพรมแดนและก ...
  • การรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

   พรรณารัฐ อร่ามเรือง; Pannarat Aramrerng; กรองกาญจน์ สุธรรม; Krongkarn Sutham; บวร วิทยชำนาญกุล; Borwon Wittayachamnankul; วีรพล แก้วแปงจันทร์; Weerapont Kaewpaengchan; วิพุธ เล้าสุขศรี; Wiput Laosuksri; รัดเกล้า สายหร่าย; Rudklao Sairai; ปริญญา เทียนวิบูลย์; Parinya Tianwibool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   ภูมิหลังและเหตุผล ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงสุดถึง 32.7 คนต่อ 1 แสนประชากร จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ การจัดระบบบ ...
  • การเปรียบเทียบการบริหารจัดการและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ระหว่างระบบประกันสังคมกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2563 

   พงศธร พอกเพิ่มดี; Pongsadhorn Pokpermdee; ขนิษฐา ภูสีมุงคุณ; Khanisthar Phooseemungkun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยทุกคนตั้งแต่ พ.ศ. 2545 แต่ปัจจุบันยังมีระบบหลักประกันสุขภาพสำคัญ 3 ระบบใหญ่ ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำเพราะมีความเป็นมา การบริหารจัดการ อัตราและวิธีการจ่ายเงินให้สถานพยาบาล ...
  • โรคอ้วนในวิชาชีพแพทย์ 

   ปริชมน พันธุ์ติยะ; Parichamon Puntiya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   ปัจจุบัน โรคอ้วนเป็นปัญหาสำคัญทั้งของโลกและในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากความชุกของโรคอ้วนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี แม้ว่าแพทย์จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลสุขภาพของประชาชน แต่กลับพบว่าแพทย์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีมากถึงร้อยละ ...
  • ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 

   สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์; Surasak Buranatrevedh; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; Pornchai Sithisarunkul; ณรงค์ภณ ทุมวิภาต; Narongpon Dumavibhat; เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์; Chalermchai Chaikittiporn; วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์; Wantanee Phanprasit; สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์; Somkiat Siriruttanapruk; ชุลีกร ธนธิติกร; Chuleekorn Thanathitikorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03-31)
   แร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อสุขภาพทั้งคนงานที่ทำงานสัมผัสแร่ใยหินและประชาชนทั่วไป แม้จะมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2553) เรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 ...
  • ทบทวนระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งของศูนย์รังสีวิทยา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   ประพัฒน์ สุริยผล; Parpat Suriyaphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
   ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบหรือ e-health ซึ่งริเริ่มโดยองค์การอนามัยโลก ที่ต้องการใช้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพและเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริ ...
  • การมีพื้นที่ของสตรีมุสลิม (สตรีหม้าย) กับการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 2) 

   สุรชัย ไวยวรรณจิตร; Surachai Vaivanjit; ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ; Prapaporn Langputeh; มูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง; Muhummudrapee Makeng; คอลัฟ ต่วนบูละ; Khalaf Tuanbula; แวนีซะ สุหลง; Vanisah Sulong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019)
   การศึกษาเรื่อง การมีพื้นที่ของสตรีมุสลิม (สตรีหม้าย) กับการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการมีกิจกรรมทางกายภายใต้บริบทสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ...
  • การศึกษาความชุกของวัณโรคแฝงและการให้ยาไอโซไนอะซิดเพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย (ปีที่ 1) 

   กมล แก้วกิติณรงค์; Kamon Kawkitinarong; ศิวะพร เกตุจุมพล; Sivaporn Gatechompol; อัญชลี อวิหิงสานนท์; Anchalee Avihingsanon; กำพล สุวรรณพิมลกุล; Gompol Suwanpimolkul; วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์; Weerakit Hanparipan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-11)
   วัณโรค (TB) ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศไทยยังคงติดอับดับหนึ่งในสิบสี่ประเทศที่มีอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคสูงสุดซึ่งรายงานโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาวัณโรคทั่วไป, วัณโรคดื้อยาหลายสาย ...
  • ผลลัพธ์ต่อพฤติกรรมการสั่งยาและผู้ป่วยจากการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; เชิดชัย สุนทรภาส; Cheardchai Soontornpas; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; Onanong Waleekhachonloet; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachotphanit; รัชฎาพร สุนทรภาส; Ratchadaporn Soontornpas; เบญจพร ศิลารักษ์; Benjaporn Silaruks; รัชตะ อุลมาน; Ratchata Unlamarn; ภคอร อุลมาน; Phakaon Unlamarn; นรภัทร จิตไธสง; Norapat Jitthaisong; ธิติ ทุมเสน; Thiti Tumsen; พิมพ์ประภา กิจวิธี; Pimprapa Kitwitee; จาติกา รัตนดาดาษ; Jatica Ratanadadas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-03)
   งานวิจัยนี้ประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (นโยบาย RDU Hospital/RDU Service Plan) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดจากนโยบาย อาศัยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตั ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรุงเทพมหานคร 

   ศิริอร สินธุ; Siriorn Sindhu; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; Patoomthip Adunwatanasiri; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์; Ketsarin Utriyaprasit; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; วรรณวลี คชสวัสดิ์; Wanwalee Kochasawas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-10)
   การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ถือเป็นกิจกรรมการให้บริการที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ลดความบกพร่องและความพิการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาหรือข้ ...
  • การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย 

   วิทธวัช พันธุมงคล; Witthawat Pantumongkol; นิธิเจน กิตติรัชกุล; Nitichen Kittiratchakool; ดิศรณ์ กุลโภคิน; Disorn Kulpokin; สรายุทธ ขันธะ; Sarayuth Khuntha; มณีโชติรัตน์ สันธิ; Maneechotirat Santi; ณัฐกานต์ บุตราช; พัทธรา ลีฬหวรงค์; Pattara Leelahavarong; จักรมีเดช เศรษฐนันท์; Chakmeedej Setanan; ชนิสา โชติพานิช; Chanisa Chotipanich; เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง; Chetsadaporn Promteangtong; อัญชิสา คุณาวุฒิ; Anchisa Kunawudhi; ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์; Daris Theerakulpisut; อินทิรา ยมาภัย; Inthira Yamabhai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
   รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของบริการตรวจเพทซีทีในประเทศไทย ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย ทบทวนและอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ท ...
  • การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา ปีที่ 3 

   โกศล จึงเสถียรทรัพย์; Kosol Chungsatiansup; พุทธชาติ แผนสมบุญ; Phutthachat Phaensomboon; ธนวรรณ สาระรัมย์; Thanawan Sararum; นิรัชรา ลิลละฮ์กุล; Niratchara Lillahkul; หทัยกร กิตติมานนท์; Hataikorn Kittimanont (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
   โครงการวิจัยเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสำรวจสภาพของสิ่งแวดล้อมและศึกษารูปแบบการออกแบบโครงสร้าง/ภูมิสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ...
  • การศึกษาผลการรักษาทางคลินิก คุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าคุ้มทุนของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อเปิดทางระบายน้ำจากช่องหน้าลูกตาไปใต้เยื่อบุตา (Trabeculectomy) เทียบกับการใช้ยาลดความดันตา 

   ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์; Prin Rojanapongpun; วิศนี ตันติเสวี; Visanee Tantisevi; อนิตา มนัสสากร; Anita Manassakorn; สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์; Sunee Chansangpetch; อังคณา เมธีไตรรัตน์; Ankana Metheetrairut; งามแข เรืองวรเวทย์; Ngamkae Ruangvaravate; ดารินทร์ สากิยลักษณ์; Darin Sakiyalak; สกาวรัตน์ เพ็ชรยิ้ม; Sakaorat Petchyim; นริศ กิจณรงค์; Naris Kitnarong; วสุ ศุภกรธนสาร; Wasu Supakorntanasan; ญาณิน สุวรรณ; Yanin Suwan; ธวัช ตันติสารศาสน์; Thawat Tantisarasart; บุญชัย หวังศุภดิลก; Boonchai Wangsupadilok; วีรวัฒน์ คิดดี; Weerawat Kiddee; วัลลภ เอี่ยมสมบุญ; Wallop Iamsomboon; อิศราพร ตรีสิทธิ์; Isaraporn Treesit; พรรณรพี ฟูนฤนารถ; Panrapee Funarunart; บุญส่ง วณิชเวชารุ่งเรือง; Boonsong Wanichwecharungruang; พงษ์ศักดิ์ ปัจฉิมกุล; Pongsak Pachimkul; เกศรินทร์ เกียรติเสวี; Katesarin Kiatsevi; มัญชิมา มะกรวัฒนะ; Manchima Makornwattana; อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์; Anuwat Prutthipongsit; ณฐมน ศรีสำราญ; Nuttamon Srisamran; ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม; Tipnapa Patthanathumrongkasem; เกษรา พัฒนพิฑูรย์; Kessara Pathanapitoon; ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา; Damrong Wiwatwongwana; ลินดา หรรษภิญโญ; Linda Hansapinyo; ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร; Thidarat Leeungurasatein; สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์; Somkiat Asawaphureekorn; นิพนธ์ สายวัฒน์; Niphon Sayawat; ภาวสุทธิ์ สุภาสัย; Pawasoot Supasai; สุมาลี บุญยะลีพรรณ; Sumalee Boonyaleephan; หญิง สุพัฒนวงศ์; Ying Supattanawong; ธเนศ จิรอดิศัย; Tanate Chira-adisai; สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์; Supassara Manovachirasan; อรอร ธงอินเนตร; Oraorn Thonginnetra; ปิติพงศ์ สุรเมธากุล; Pitipong Suramethakul; กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์; Kulawan Rojananuangnit; สันต์ เมธาศิริ; Santa Methasiri; นิศา โสธรวิทย์; Nisa Sothornwit; บัณฑิต ลิมป์รัชตามร; Bundit Limratchatamorn; วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์; Vithoon Ruangsuksriwong; กัญญรัตน์ อุปนิสากร; Kanyarat U-panisakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-01)
   วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความดันตาที่ลดลงหลังการผ่าตัด trabeculectomy เทียบกับการใช้ยาหยอดลดความดันตา ที่ระยะเวลา 1 ปีในผู้ป่วยต้อหินมุมเปิด ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงการประเมินคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าคุ้มทุนของการรั ...
  • การประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 

   เมรีรัตน์ มั่นวงศ์; Mereerat Manwong; วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ; Weerawat Phancrut; กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; ฐิติรัช งานฉมัง; Thitirat Ngamchamung; ปวีณา ลิมปิทีปราการ; Pawena Limpiteeprakan; ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์; Taksin Pimpak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-07)
   การวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตสุขภาพที่ 10 เป็นการวิจัยเพื่อประเมินผล (Evaluation research) โดยใช้หลักการของ CIPP model ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 10 ...
  • จุดประกายปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสุขภาพที่คนไทยต้องการ (2) : สรุปการสัมมนา 6 เวทีภูมิภาค เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ 

   ขวัญใจ เอมใจ; Kwanchai Aimjai; วณี ปิ่นประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000-01)
   สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้านสุขภาพคนไทย จากการ "ซ่อมสุขภาพเสีย" มาเป็น "สร้างสุขภาพดี" สปรส. ได้จัดสัมมนาระดับชาติขึ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม ...