Show simple item record

Knowledge managment of uncoventional medicine

dc.contributor.authorสุภาภรณ์ ปิติพรen_US
dc.contributor.authorSuphaporn Pitipornen_US
dc.contributor.authorดิสทัต โรจนาลักษณ์en_US
dc.contributor.authorกรกนก ลัธธนันท์en_US
dc.contributor.authorโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:19:32Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:51:34Z
dc.date.available2008-12-04T05:19:32Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:51:34Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.otherhs1304en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1430en_US
dc.description.abstractการอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนทัศนใหมดานสุขภาพ ที่เกิดขึ้นในวงการสาธารณสุขโดยรวม และในหนวยงาน องคกร และบุคลากรที่ทํางานดานภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ซึ่งมีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนหนวยงานหลักที่สนับสนุนใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยภาคีที่เกี่ยวของอยางกวางขวางในชวง 3-4 ปที่ผานมา สงผลใหเกิดความพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและการทํางานรวมกับเครือขายหมอพื้นบาน สถาบันวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน ในกระบวนการนี้แนวคิดการจัดการความรูไดถูกนําเสนอเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ ทัศนะใหมเกี่ยวกับการพัฒนาไปสูระบบการแพทยพหุลักษณ แทนการพึ่งพาระบบการแพทยสมัยใหมเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดการยอมรับภูมิปญญาการแพทยนอกกระแสหลักที่หลากหลายวามีคุณคาเชนกัน ภูมิปญญาเหลานี้เปนระบบความรูที่อยูบนฐานชุมชน วิถีชีวิต ความสัมพันธทางสังคม คนละชุดกับการแพทยสมัยใหมซึ่งพัฒนาขึ้นดวยความรูทางวิทยาศาสตรสมัยใหมและมีการพัฒนาวิธีวิทยา การจัดการ ระบบงานขึ้นมารองรับการใชความรูดังกลาว การพัฒนาองคความรูอันเปนภูมิปญญาไทยเองจึงตองตระหนักในอคติของความรูที่แฝงอยูในโครงสรางและสถาบันทางสังคมในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหมีฐานความรูของตนเองที่เขมแข็ง สามารถเสริมกับระบบการแพทยแผนปจจุบัน แตไมถูกครอบงําจนไมเติบโต จึงมีขอเสนอโดยนักวิชาการการแพทยแผนไทย ใหมีการพัฒนากลไกสรางและจัดการความรูที่สอดคลองกับธรรมชาติของระบบการแพทยนอกกระแสหลักเหลานี้ เพื่อสรางความรูเพื่อประโยชนสูงสุดในดานสุขภาพของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ ขอเสนอเกี่ยวกับกลไกดังกลาวพอสรุปไดดังนี้ 1. การสรางกลไกเชิงสถาบันดานวิชาการนอกระบบราชการ เพื่อความเปนอิสระและคลองตัวในการสรางและจัดการความรู สรางชุมชนทางวิชาการโดยประสานเครือขายภาคีตางๆ เขามารวมทํางานวิชาการและพัฒนาความรูเชิงระบบ มีการเสนอกลไกนี้ในชื่อวา สถาบันสุขภาพวิถีไท 2. การพัฒนากลไกหลักในระดับชาติที่ทําหนาที่กําหนดและประสานนโยบายในการพัฒนาภูมิปญญาสุขภาพของไทยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และผลักดันการวิจัยและพัฒนาในดานนี้ใหเปนวาระแหงชาติที่ไดรับการขานรับจากกลไกของรัฐและเอกชน 3. การสนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในการจัดการความรูและฟนฟูภูมิปญญาสุขภาพ โดยสรางเวทีแลกเปลี่ยนความรูเชื่อมโยงกับเครือขายทางสังคมตางๆ บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาวิเคราะหโดยอาศัยแนวคิดเหลานี้เปนพื้นฐาน เพื่อพัฒนาขอเสนอในการปฏิรูปโครงสรางและกลไกสรางและจัดการความรูที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม โดยใชวิธีศึกษาจากการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ การศึกษานี้เนนการสรางและจัดการความรูเฉพาะในสวนของการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน มิไดครอบคลุมถึงการแพทยทางเลือกth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent258863 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectAlternative Healthen_US
dc.subjectMedicine -- Traditional--Thailanden_US
dc.subjectMedicine -- Herbalen_US
dc.subjectสุขภาพทางเลือกen_US
dc.subjectการแพทย์แผนโบราณen_US
dc.titleจัดการความรู้ จัดการเครือข่าย : ข้อเสนอปฏิรูประบบและกลไกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านen_US
dc.title.alternativeKnowledge managment of uncoventional medicineen_US
dc.identifier.callnoWB925 ส837จ [2549?]en_US
dc.identifier.contactno49ค008en_US
dc.subject.keywordknowledge managementen_US
dc.subject.keyworduncoventional medicineen_US
dc.subject.keywordการแพทย์แผนไทยen_US
dc.subject.keywordการแพทย์พื้นบ้านen_US
.custom.citationสุภาภรณ์ ปิติพร, Suphaporn Pitiporn, ดิสทัต โรจนาลักษณ์, กรกนก ลัธธนันท์ and โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร. "จัดการความรู้ จัดการเครือข่าย : ข้อเสนอปฏิรูประบบและกลไกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน." 2006. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1430">http://hdl.handle.net/11228/1430</a>.
.custom.total_download68

Fulltext
Icon
Name: hs1304.pdf
Size: 280.3Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record