Knowledge Bank

ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก

Show simple item record

dc.contributor.author สุนันทา โอศิริ en_US
dc.contributor.author Sunanta Osiri en_US
dc.contributor.author รตีวรรณ อ่อนรัศมี en_US
dc.contributor.author ปวีณา มีประดิษฐ en_US
dc.contributor.author อรพิน ทองดี en_US
dc.contributor.author ปิยะชนก บุปผาชาติ en_US
dc.contributor.author พัชนี สุวรรณศรี en_US
dc.contributor.author ศักดิ์สิทธิ์ กลุวงษ์ en_US
dc.contributor.author รจฤดี โชติกาวินทร์ en_US
dc.contributor.author Rateewan Onratsamee en_US
dc.contributor.author Phaweena Meephradit en_US
dc.contributor.author Orapin Thongdee en_US
dc.contributor.author Piyachanok Buphachat en_US
dc.contributor.author Pacharee Suwansri en_US
dc.contributor.author Saksit Kulawong en_US
dc.contributor.author Rajarudee Chotikawin en_US
dc.contributor.author มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์ en_US
dc.contributor.author Burapha University. Faculty of Public Health en_US
dc.coverage.spatial th en_US
dc.date.accessioned 2008-12-04T05:24:05Z en_US
dc.date.accessioned 2557-04-17T00:51:42Z
dc.date.available 2008-12-04T05:24:05Z en_US
dc.date.available 2557-04-17T00:51:42Z
dc.date.issued 2005 en_US
dc.identifier.other hs1216 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11228/2035 en_US
dc.description ชื่อหน้าปก : รายงานยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก en_US
dc.description.abstract ชื่องานวิจัย ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกชื่อผู้วิจัย สุนันทา โอศิริ และคณะแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2548บทคัดย่อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้สร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักในภาคตะวันออก เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นภาคที่มีความสำคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การพัฒนาการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การยกระดับเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน ของภาคตะวันออกการจัดการงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดกระบวนการทางวิชาการ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเด็นพื้นที่ ให้ครอบคลุมบริบทของงานวิจัย และกระบวนการนโยบาย ทบทวนพรมแดนความรู้ที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เพื่อนำไปสู่การวางแผนยุทธศาตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2548-2550 โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การประชุมกลุ่ม (Focus group) และการทบทวนงานวิจัย (Systematic review) ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน (กรกฎาคม 2547 – มกราคม 2548)จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาระดับภาคตะวันออก ระดับจังหวัด 9 จังหวัดของภาคตะวันออก ที่จัดเป็นกลุ่มจังหวัด (cluster) ได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง จังหวัด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และ กลุ่มภาคตะวันออก จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ซึ่งสามารถจัดเป็น 5 ประเด็นหลักๆคือ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านเกษตรกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาการค้าส่งออก และการค้าชายแดน โดยสามารถสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้1. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 2. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาการค้าส่งออกและการค้าชายแดน 5. การปฏิรูประบบสุขภาพพื้นที่ภาคตะวันออก การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก ปีแรกได้กำหนดให้มีการจัดทำผังพิสัยการวิจัยตามประเด็นหลัก 4 ประเด็นคือ 1) ระบบสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 2) ระบบสุขภาพกับการเกษตรภาคตะวันออก 3) สุขภาวะ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาด้านสุขภาพภาคตะวันออก และ 4) การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในพื้นที่ การพัฒนาและขยายเครือข่าย การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของพหุภาคี เครือข่าย และพัฒนาศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว และในปีต่อมามีการพัฒนาสู่การวิจัยที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานวิจัยในพื้นที่ ในลักษณะที่ใช้การวิจัยเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของท้องถิ่นภาคตะวันออกต่อไป. en_US
dc.description.sponsorship สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข en_US
dc.language tha en_US
dc.language.iso en_US en_US
dc.publisher สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข en_US
dc.subject Health Systems en_US
dc.subject Health Sevices Research en_US
dc.subject ระบบสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆ en_US
dc.subject บริการสุขภาพ, วิจัย en_US
dc.subject วิจัย -- บริหาร en_US
dc.title ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก en_US
dc.title.alternative Strategy of health system research management in the east en_US
dc.identifier.callno W84.3 ส816ย 2548 en_US
dc.identifier.contactno 47ข064 en_US
dc.subject.keyword Research management en_US
dc.subject.keyword Health system en_US
dc.subject.keyword การจัดการงานวิจัย en_US
dc.subject.keyword ระบบสุขภาพ en_US


Fulltext

 
 This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record