Show simple item record

การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ)

dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์en_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลen_US
dc.contributor.authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์en_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์en_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์en_US
dc.contributor.authorกรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์en_US
dc.contributor.authorกรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยาen_US
dc.contributor.authorองค์การอนามัยโลก (WHO)en_US
dc.contributor.authorสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายen_US
dc.date.accessioned2011-03-17T07:36:46Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:20:04Z
dc.date.available2011-03-17T07:36:46Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:20:04Z
dc.date.issued2010-12en_US
dc.identifier.otherhs1786en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3109en_US
dc.description.abstractวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการวิจัยฯ นี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันเอดส์ในลักษณะการควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม (22 โครงการ) ที่มีความหลากหลายในเรื่องบริบท ประชากร ความชุก และกลไกในการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาเอดส์กลุ่มตัวอย่างของโครงการวิจัยฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการฯ จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้รับทุนจากสวรส. (ผู้รับทุนโดยตรง และผู้บริหารโครงการ 22 โครงการ) เป็นผู้เซ็นสัญญารับทุนเพื่อดำเนินโครงการกับสวรส. 2)เครือข่าย/แกนนำ (ผู้รับงานจากผู้รับทุนไปทำ) กลุ่มแกนนำที่โครงการแต่ละโครงการได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายแกนนำเพื่อดำเนินโครงการ แกนนำถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนสนับสนุนให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นกลุ่มที่คอยเชื่อมประสานและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายและเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ 3) กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ได้รับ intervention จากกลุ่มแกนนำหรือเป็นกลุ่มตัวอย่างจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสวรส. จำนวน 22 โครงการ วิธีดำเนินการวิจัย ดำเนินงานในพื้นที่ 26 จังหวัด มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับทุนหลัก มีกลุ่มผู้รับทุนทั้ง 22 โครงการใน 7 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 111 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มในกลุ่มแกนนำที่ได้รับการอบรมภายใต้โครงการและ ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ รวมทั้งสิ้น 378 คน การเก็บรวบรวมเชิงปริมาณในกลุ่มเป้าหมาย หรือ ประชากรที่ได้รับ intervention จากกลุ่มแกนนำในพื้นที่เดียวกันรวมทั้งสิ้น 2,524 คน นอกจากนั้นยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร รายงานผลการประเมินผลโครงการ และสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม และใช้กระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาตามเนื้อหาของการประเมินตามตัวชี้วัดหลักของโครงการและประเมินโครงการตามกระบวนการดำเนินโครงการจำแนกเป็น Input, Process, Output, Outcome, Impact Evaluationen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent5254156 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.publisherโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์en_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติen_US
dc.subjectโรคเอดส์--การป้องกันและควบคุมen_US
dc.subjectการป้องกันและควบคุมโรคen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ)en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoWC503.6 ก121 2553en_US
dc.identifier.contactno52-064en_US
dc.subject.keywordการประเมินผลโครงการen_US
.custom.citationมหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์, กรมควบคุมโรค. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, กรมควบคุมโรค. สำนักระบาดวิทยา, องค์การอนามัยโลก (WHO) and สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย. "การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ)." 2010. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3109">http://hdl.handle.net/11228/3109</a>.
.custom.total_download113

Fulltext
Icon
Name: hs1786.pdf
Size: 5.903Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record