Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิบนฐานการคลังที่เป็นธรรมและยั่งยืนสําหรับคนไทยถ้วนหน้า 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์; Direk Pattamasiriwat; ศิลา โทนบุตร; Sila Tonboot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-07)
   ปัจจุบันความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูลในการดูแลสุขภาพ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับการปรากฏของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประเทศไทย สามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให ...
  • แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันคุณลูกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 

   กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย; Kunwadee Sripanidkulchai; รสวันต์ อารีมิตร; Rosawan Areemit; สมัย ศิริทองถาวร; Samai Sirithongthaworn; สุชาอร แสงนิพันธ์กูล; Suchaorn Saengnipanthkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-09)
   เด็กและวัยรุ่นเป็นวัยสำคัญที่สมองและร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์พัฒนาการของเด็กไทยวัย 0-5 ปี ยังพบว่า ปัญหาพัฒนาการล่าช้ายังเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งหากเด็กและวัยรุ่นได้รับการเลี้ยงดูและสร้างเ ...