Show simple item record

The development of community health service of Tambol Cok Krajay, Kornburi, Nakhon Rachasima province, Thailand

dc.contributor.authorฉัตรวรัญ องคสิงห์th_TH
dc.contributor.authorChawarun Ongsingen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:23:44Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:44:47Z
dc.date.available2008-12-04T05:23:44Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:44:47Z
dc.date.issued2549en_US
dc.identifier.otherhs1320en_EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1988en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก: รายงานผลโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพของชุมชน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาth_TH
dc.description.abstractโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพของชุมชนตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา เกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้ความสนใจกับการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพของชุมชน และมีแนวคิดอย่างเปิดใจกว้างโดยไม่ยึดกรอบการจัดบริการสุขภาพในระดับต่างๆ ตามโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพของรัฐ แต่ให้โอกาสในการศึกษาถึงความต้องการจากฐานรากของชุมชนในรูปแบบระบบบริการสุขภาพที่มาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โครงการ ฯ นี้ได้ออกแบบเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และแบ่งระยะการศึกษาและปฏิบัติการออกเป็น 3 ระยะ ในระยะที่ 1 เป็นการศึกษาวิจัยในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์และประมวลเป็น “ตัวแบบ” (Model) ของการจัดระบบบริการสุขภาพ ในระยะที่ 2 คณะนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องจะนำตัวแบบนั้นมาทดลองดำเนินการ พร้อมกับมีการประเมิน แก้ไข ปรับเปลี่ยน จนกระทั่งถึงระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะที่วางแผนไว้สำหรับการประเมินผลและการพัฒนา สำหรับโครงการฯ ที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นผลงานจากการเสร็จสิ้นในระยะที่ 1 แบบแผนของระบบบริการสุขภาพชุมชน ที่หลายเวทีช่วยกันสังเคราะห์ออกมานั้น มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ (1) ทุนทางสังคม ที่ถือเป็นบริบทเกี่ยวกระหวัดร้อยผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน โดยชุมชนให้ความสำคัญกับคนที่มีใจ มีจุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ร่วมกัน มีจิตสำนึกร่วมโดยเน้นไปที่ผู้นำและภาวะที่จะสามารถดูแลบริหารระบบบริการสุขภาพชุมชนนี้ได้ ที่น่าสนใจคือในทุนทางสังคมนี้ ได้รวมเรื่องห่วงโซ่ของอาหารในชุมชนเข้าไว้ด้วย (2) แบบแผนความสัมพันธ์ ทุนทางสังคมจะเกิดขึ้นและเกี่ยวร้อยกับองค์ประกอบอื่นๆ นั้นจะต้องมีแบบแผนความสัมพันธ์ที่ชุมชนประยุกต์ขึ้นมาโดยยังเรียกร้องแบบแผนในรูปแบบสังคมดั้งเดิมอยู่ แบบแผนความสัมพันธ์เหล่านั้นได้แก่ การพึ่งพาอาศัยกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การอบรมศึกษาและดูงาน การบริหารจัดการ (3) การสนับสนุนการบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคนในชุมชนให้ความสำคัญกับหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐที่ ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ สถานีอนามัย, โรงพยาบาลชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล วัดและบทบาทของพระสงฆ์ สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และวิทยุชุมชน (4) บุคลากรในระบบที่ชุมชนเห็นว่าจำเป็นในระบบบริการได้แก่ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข และ หมอพื้นบ้าน โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะต้องเชื่อมโยงกันด้วย (5) ระบบความรู้ที่ชุมชนปรารถนาเป็นผู้รับและค่อยๆ เรียนรู้การแลกเปลี่ยน การทบทวนและการสังเคราะห์ โดยระบบความรู้ที่เป็นความคิดของชุมชนควรจะประกอบด้วย คน ความรู้ ทรัพยากรในชุมชน เงินสนับสนุน วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะการจัดสร้างชุมชนไว้ในระบบความรู้ด้วย เนื่องจากคนในชุมชนเห็นว่า เยาวชนจะเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม จึงเป็นทั้งผู้รับการถ่ายทอดและผู้ถ่ายทอดในรุ่นต่อๆ ไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Service Systemsen_US
dc.subjectHealth Servicesen_US
dc.subjectNakhon Rachasimaen_US
dc.subjectระบบบริการสุขภาพen_US
dc.subjectอนามัยชุมชน, การบริการen_US
dc.subjectอนามัยชุมชน, การบริหารen_US
dc.subjectสุขภาพen_US
dc.subjectนครราชสีมาen_US
dc.subjectการบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพของชุมชน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาth_TH
dc.title.alternativeThe development of community health service of Tambol Cok Krajay, Kornburi, Nakhon Rachasima province, Thailanden_US
dc.identifier.callnoWA546 ฉ235ก 2549en_US
dc.identifier.contactno48ค002en_US
dc.subject.keywordCommunity Health Serviceen_US
dc.subject.keywordการจัดระบบบริการสุขภาพen_US
.custom.citationฉัตรวรัญ องคสิงห์ and Chawarun Ongsing. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพของชุมชน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา." 2549. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1988">http://hdl.handle.net/11228/1988</a>.
.custom.total_download323
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month4
.custom.downloaded_this_year8
.custom.downloaded_fiscal_year10

Fulltext
Icon
Name: hs1320.pdf
Size: 1.102Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record