Now showing items 1-1 of 1

    • ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น 

      จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์; Jakrapun Suksawat; อนงค์นุช เทียนทอง; Anongnuch Thienthong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) เพื่อวัดประสิทธิภาพด้านเทคนิคในการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 แห่ง จากข้อมูลผู้ป่วยและทรัพยากรของโรงพยาบาลที่เผยแพร่โดยสำนักงา ...