Now showing items 1-5 of 5

  • ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับแรงดันเลือดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 

   มาโนช อิ่มสมบัติ; Manoj Imsombati (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับแรงดันเลือด 4 ประการ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำเข้า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 381 คน ...
  • ปัจจัยเสี่ยงการขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   อุไร ศิลปกิจโกศล; Urai Sillapakitkosol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาย้อนหลังแบบกลุ่มควบคุมในหญิงที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลพนมสารคาม ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2544-30 กันยายน 2549 เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงการขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอด กลุ่มศึกษาเป็นหญิงที่คลอดบุตรมีภาวะขาดออกซิเจนหลังคลอด ...
  • ปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

   วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ; Warintep Chersamran (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาแบบกลุ่มควบคุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม 216 คน เป็นเด็กอ้วนเกิน 108 คน และเด็กที่มีรูปลักษณ์ปรกติ 108 คน จำแนกโดยใช้เกณฑ์อิงน้ำหนักตัว ส่วนสูง ของกองโภชนาการ ...
  • วิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

   อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์; Adisorn Watanawongsingh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ภูมิหลังและเหตุผล เพื่อศึกษาข้อมูลด้านระบาดวิทยาของเบาหวานในอำเภอพนมไพร และประเมินปัจจัยเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวิธีศึกษา การศึกษาเชิงพรรณนาโดยการทบทวนข้อมูลเวชระเบียนของคลินิกเบาหวาน ...
  • โรคเบาหวาน ภาวะก่อนเบาหวาน และการควบคุมจัดการผู้ป่วยเบาหวานคนไทย พ.ศ. 2547 

   วีระยุทธ ชัยพรสุไพศาล; Weerayuth Chaipornsupaisan; วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; อมร เปรมกมล; Amorn Premgamone; บดี ธนะมั่น; Bodi Thanamun; เฉลิมชัย ชัยกิตติพร; Chalermchai Chaikittiporn; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; Virasak Chongsuvivatwong; ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ; Thanarak Suwanprapisa; ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล; Siriwat Tiptaradol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษานี้เพื่อสำรวจความชุกของโรคเบาหวาน, ภาวะก่อนเบาหวาน, โรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน เช่น โรคความดันโลหิตสูง, ภาวะเลือดมีไขมันมากเกิน, รวมถึงปัญหาการวินิจฉัยโรค และการควบคุมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ...