Now showing items 1-1 of 1

    • การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน 

      วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrungsi; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitoon Lohsuntorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      ปัจจุบันมีหลักฐานเพิ่มขึ้นจากการศึกษาควบคุมแบบสุ่ม ที่แสดงว่าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมแบบเข้มสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับพฤติกรรมนี้จะมีประโยชน์จริงในเวชปฏิบัติประจำ ...