Show simple item record

A review of drug pricing control system in Thailand

dc.contributor.authorอรอนงค์ วลีขจรเลิศth_TH
dc.contributor.authorธนนรรจ์ รัตนโชติพานิชth_TH
dc.contributor.authorพรพิศ ศิลขวุธท์th_TH
dc.contributor.authorธนภร ชัยจิตth_TH
dc.contributor.authorขวัญสุดา ชาติโสมth_TH
dc.contributor.authorจุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์th_TH
dc.contributor.authorOn-anong Waleekhachonloeten_EN
dc.contributor.authorThananan Rattanachotphaniten_EN
dc.contributor.authorPornpit Silkavuteen_EN
dc.contributor.authorThanaporn Chaijiten_EN
dc.contributor.authorKwansuda Chadsomen_EN
dc.contributor.authorChulaporn Limwattananonen_EN
dc.date.accessioned2012-07-20T06:05:54Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:16:09Z
dc.date.available2012-07-20T06:05:54Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:16:09Z
dc.date.issued2555-06en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6,2 (เมย.-มิย. 2555) : 156-166en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3581en_US
dc.description.abstractรายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์ระบบราคายาในประเทศไทย วิธีการศึกษาที่ใช้คือการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโดยตรงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษาพบว่ากระทรวงสาธารณสุขเน้นกลไกการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาในภาครัฐ โดยการควบคุมราคายาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยกำหนดให้ผลกระทบทางงบประมาณเป็นเกณฑ์หนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกยาใดๆเข้าบัญชีฯ หลังจากนั้นมีการกำหนดราคากลางสำหรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีกลไกควบคุมราคาในขั้นตอนการจัดซื้อยาของหน่วยงานทุกระดับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และการต่อรองราคายาบัญชี จ.2 และยากำพร้าของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีจำนวนรายการยาที่ต่อรองค่อนข้างจำกัด สำหรับการดำเนินการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต ยังดำเนินการไม่เต็มที่ ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคายาก่อนการขึ้นทะเบียนยา ยังไม่มีกฎหมายหรือระบบควบคุมกำไรในภาคเอกชน มีเพียงการควบคุมไม่ให้จำหน่ายเกินราคาที่ระบุโดยผู้ผลิต ในส่วนของการติดตามราคายามีเพียงระบบข้อมูลราคายาที่จัดซื้อของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นการรายงานแบบสมัครใจของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อควบคุมราคายาคือ มีข้อกำหนดให้บริษัทยาแจ้งโครงสร้างต้นทุนยาเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการพิจารณายาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ จัดการความรู้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้อและต่อรองราคายา ขยายรายการที่ต่อรองโดยส่วนกลางร่วมกันระหว่าง ๓ กองทุน ปรับปรุงการดำเนินการราคากลางและระบบติดตามราคายา และศึกษาผลกระทบของการควบคุมราคายาต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบควบคุมราคาen_US
dc.subjectHealth Insurance Systemen_US
dc.titleการทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativeA review of drug pricing control system in Thailanden_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativeThis study focused on a review of the national system for drug price policy. Methods including interviewing key persons in various organizations, meetings with experts, studying related documents and literatures, were used. The study revealed that Ministry of Public Health (MOPH hospitals) had several indirect drug price control mechanisms for government sector especially for the MOPH hospitals themselves. Drug price control has been started in the process of national essential drug list (ED) selection. Cost effectiveness and budget impact analyses were parts of the consideration criteria. After drugs were selected as the ED, median price would be set as the price control measure for procurement process of MOPH hospitals. In addition, central negotiation was used for controlling price of single source nonessential drugs in MOPH hospitals. National Health Security Office takes the leading role in price negotiating of high cost ED to ensure accessibility for their beneficiaries. However, limited items were negotiated in each year. Group purchasing in level of provinces and regions was not much expanded from the past. There exists no autonomous body and no regulation for controlling of manufacturer price setting before drug registration processes. No regulation and system for controlling mark up in private sector have been implemented. Selling price was controlled to not more than price list. For drug price monitoring, only voluntary reporting of MOPH hospital purchasing price was available under the Drug and Medical Supply Information Center (DMSIC). As the ways to improve drug price control system in Thailand, manufacturer production cost structure should be submitted as the condition for national essential drug list consideration. In terms of negotiation, knowledge management of negotiation and purchasing strategies, expanding of items for central negotiation for all three health insurance schemes are encouraged. Drug price setting for procurement and a monitoring system should be improved. Moreover, a study on adverse effects of drug price control system on domestic pharmaceutical industries is necessary.en_US
dc.subject.keywordการควบคุมราคายาen_US
dc.subject.keywordDrug Price Controlen_US
.custom.citationอรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, พรพิศ ศิลขวุธท์, ธนภร ชัยจิต, ขวัญสุดา ชาติโสม, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, On-anong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Pornpit Silkavute, Thanaporn Chaijit, Kwansuda Chadsom and Chulaporn Limwattananon. "การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3581">http://hdl.handle.net/11228/3581</a>.
.custom.total_download1300
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month7
.custom.downloaded_this_year82
.custom.downloaded_fiscal_year210

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v6n2 ...
Size: 260.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1248]
    บทความวิชาการ

Show simple item record