Show simple item record

Quality of Out-Patient Prescribing: An Analysis of 18 Standard File Datasets of Hospitals

dc.contributor.authorอารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนาth_TH
dc.contributor.authorธนนรรจ์ รัตนโชติพานิชth_TH
dc.contributor.authorอรอนงค์ วลีขจรเลิศth_TH
dc.contributor.authorพิมประภา กิจวิธีth_TH
dc.contributor.authorรัชตะ อุลมานth_TH
dc.contributor.authorวราภรณ์ สายสุนันทรารมย์th_TH
dc.contributor.authorสมชาย สุริยะไกรth_TH
dc.contributor.authorจุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์th_TH
dc.contributor.authorAreewan Cheawchanwattanaen_EN
dc.contributor.authorOnanong Waleekhachonloeten_EN
dc.contributor.authorThananan Rattanachotphaniten_EN
dc.contributor.authorPimprapa Kitwiteeen_EN
dc.contributor.authorRatchata Unlamarnen_EN
dc.contributor.authorWaraporn Saisunantararomen_EN
dc.contributor.authorSomchai Suriyakraien_EN
dc.contributor.authorChulaporn Limwattananonen_EN
dc.date.accessioned2012-07-20T06:53:13Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:16:12Z
dc.date.available2012-07-20T06:53:13Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:16:12Z
dc.date.issued2555-06en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6,2 (เมย.-มิย. 2555) : 167-175en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3582en_US
dc.description.abstractการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จะช่วยให้เกิดสมดุลทางการเงินการคลังด้านสุขภาพ ในปัจจุบันโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยาแก่ผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพการสั่งใช้ยายังมีอยู่จำกัด จึงได้มีการจัดทำชุดคำสั่งสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอกจาก 18 แฟ้มมาตรฐานด้วยโปรแกรม SQL และจัดอบรมให้แก่เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานตนเองได้ มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 134 แห่ง ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 3 วัน รายงานวิจัยฉบับนี้จะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยาในปีงบประมาณ 2553 ของ 88 โรงพยาบาลที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพการสั่งใช้ยาเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายด้านสุขภาพ โดยนำเสนอคุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอกใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (2) การสั่งใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคหืด และ (3) การสั่งใช้ยาลดความดันโลหิต angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) หรือangiotensin II receptor blockers (ARBs) และการสั่งใช้ยาลดไขมัน statins ในผู้ป่วยเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลมากกว่าครึ่งมีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในหวัดเจ็บคอ และใช้ยากลุ่มควิโนโลนในท้องเสียไม่ติดเชื้อเกินกว่าร้อยละ 50 สำหรับการสั่งใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคหืดและการสั่งใช้ยา ACEIs/ARBs และ statins ในผู้ป่วยเบาหวานนั้น พบว่ามีการสั่งใช้ในระดับปานกลาง แต่พบความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลค่อนข้างมาก ดังนั้นทุกโรงพยาบาลควรดำเนินการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนกลับสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการสั่งใช้ยาต่อไป อย่างน้อยที่สุดในโรคที่ได้รายงานในครั้งนี้th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการสั่งใช้ยาen_US
dc.titleคุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาลth_TH
dc.title.alternativeQuality of Out-Patient Prescribing: An Analysis of 18 Standard File Datasets of Hospitalsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativeRational drug use would lead to sustain health care financing. Currently, most hospitals have prescribing data recorded in standard electronic databases. However, an analysis of these electronic data-bases providing a performance feedback on quality of prescribing is limited. The analysis algorithms to assess prescribing indicators for 18 standard files on out-patient services using SQL program were developed. Pharmacists and computer staff from 134 hospitals voluntarily attended the 3-day training sessions. We reported the results of analyses of fiscal year 2553 data of the 88 attending hospitals. The information presented could be used to guide not only health care settings, but also health policy makers, in terms of rational antibiotic prescribing for common cold and diarrhea, inhaled coticostroid (ICS) prescribing for asthma patients, and angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs), angiotensin II receptor blockers (ARBs), and statins prescribing for diabetes patients. More than half of hospitals had greater than 50% of oral antibiotic prescriptions in common cold, and quinolones prescriptions in non-infected diarrhea. ICS prescriptions in asthma patients, and ACEIs/ ARBs and statins in diabetes patients were moderately prescribed. However for the latter two conditions high variations across hospitals were found. The findings urge that all hospitals should promote analysis of the hospital electronic database to obtain the feedback information, which in turn can guide the implementation of activities to increase quality of prescribing, at least for the reported conditions.en_US
dc.identifier.callno0858-9437en_US
dc.subject.keywordคุณภาพการสั่งใช้ยาen_US
dc.subject.keywordตัวชี้วัดการสั่งใช้ยาen_US
dc.subject.keywordฐานข้อมูลการจ่ายยาen_US
dc.subject.keywordPrescribing Qualityen_US
dc.subject.keywordPrescribing Indicatoren_US
dc.subject.keywordPrescribing Databaseen_US
.custom.citationอารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, พิมประภา กิจวิธี, รัชตะ อุลมาน, วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์, สมชาย สุริยะไกร, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, Areewan Cheawchanwattana, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Pimprapa Kitwitee, Ratchata Unlamarn, Waraporn Saisunantararom, Somchai Suriyakrai and Chulaporn Limwattananon. "คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล." 2555. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3582">http://hdl.handle.net/11228/3582</a>.
.custom.total_download1034
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year55
.custom.downloaded_fiscal_year99

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v6n2 ...
Size: 306.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1248]
    บทความวิชาการ

Show simple item record