Show simple item record

Child Abuse and Neglect, and Children’s Risk Behaviors in a Rural Community, Khon Kaen Province

dc.contributor.authorวิชัย อัศวภาคย์en_US
dc.contributor.authorVichai Ulvaparken_US
dc.contributor.authorทิพธิญา เฮียงสอนen_US
dc.contributor.authorTipthida Hiangsonen_US
dc.contributor.authorจิราวรรณ แท่นวัฒนกุลen_US
dc.contributor.authorJirawan Tanwatanakul†en_US
dc.contributor.authorกิ่งแก้ว โกษโกวิทen_US
dc.contributor.authorKingkaew Kelgoviten_US
dc.coverage.spatialขอนแก่นen_US
dc.date.accessioned2008-10-03T07:56:49Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T15:56:42Z
dc.date.available2008-10-03T07:56:49Zen_US
dc.date.available2557-04-16T15:56:42Z
dc.date.issued2550en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 1,2 (ก.ค.-ก.ย. 2550)(ฉบับเสริม1) : 163-173en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/378en_US
dc.description.abstractการศึกษานี้เป็นการวิจัยวิธีระคน เพื่อศึกษาอุบัติการ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทารุณกรรมการละเลยทอดทิ้งเด็ก และพฤติกรรมเสี่ยงการถูกกระทำของเด็ก ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน สุ่มโดยการจับสลากมา 4 หมู่บ้าน ประชากรที่ศึกษาเป็นเด็กจำนวน 531 คน อายุ 0-18 ปี ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 กันยายน 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2550 ใช้แบบสัมภาษณ์เด็ก พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก โดยผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วเข้าไปฝังตัวในชุมชนปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ค้นหาอุบัติการณ์และพฤติกรรมเสี่ยง แล้วรายงานให้นักวิจัยเข้าไปสัมภาษณ์เจาะลึกและสังเกตุการณ์การถูกกระทำจากเด็ก พ่อแม่ หรือผู้ดูแล เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การศึกษาพบว่า เด็กถูกทารุณกรรมละเลยทอดทิ้ง จำนวน 161 คน (ร้อยละ 30.3) รูปแบบที่พบมากที่สุดคือการทารุณกรรมทางร่างกาย ร้อยละ 42.2 รองลงมา เป็นการทารุณกรรมทางจิตใจร้อยละ 41.6 การละเลยทอดทิ้งร้อยละ 12.5 และการทารุณกรรมทางเพศ ร้อยละ 3.7 เด็กส่วนใหญ่ถูกกระทำมากกว่า 1 รูปแบบ (ร้อยละ 57.1) กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดอายุ 5-12 ปี (ร้อยละ 44.7) พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กที่ถูกกระทำทั้ง 7 ด้าน พบมากที่สุดด้านการพนัน สารเสพติด (ร้อยละ 32.7) รองลงมาเป็นด้านอารมณ์ การทำหน้าที่ การแสดงออกร้อยละ 26.4 ด้านสังคมร้อยละ 21.5 ด้านเพศร้อยละ 19.6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมละเลยทอดทิ้งเด็ก ด้านผู้ปกครอง ได้แก่ 1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ได้แก่ ดื่มเหล้า เล่นการพนัน 2. ด้านเศรษฐกิจ พบฐานะปานกลาง และยากจน 3. สัมพันธภาพในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้ง ทุบตีกัน พบมากในครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาใกล้ชิดเด็ก เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ส่วนด้านตัวเด็กมีปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ชอบเที่ยว คบเพื่อนต่างเพศ ขี้เกียจ ไม่รับผิดชอบ เรียนไม่เก่งen_US
dc.format.extent246130 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.titleทารุณกรรม การละเลยทอดทิ้งเด็ก และพฤติกรรมเสี่ยงถูกกระทำของเด็กในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่นen_US
dc.title.alternativeChild Abuse and Neglect, and Children’s Risk Behaviors in a Rural Community, Khon Kaen Provinceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativeThe objectives of this mixed method study were to investigate the incidence, patterns and risk factors related to abused and neglected children aged 0-18 years in the catchment area of Nam Phong Hospital, Nam Phong district, Khon Kaen Province. Of the 13 villages, in the area, four were randomly selected. Five hundred and thirty-one children participated. Data were collected during the period from September 1, 2005 to June 30, 2007 by well-trained research assistants, using questionnaires for children and parents or child- caregivers. They were living in the village in order to conduct surveillance and report the incidence of abuse and neglect as well as risk behaviors. In that connection, the identified cases, parents or child-caregivers, neighbors and village leaders were interviewed indepth and observed by the researchers. Quantitative data were described as percentages and means. Content analysis was employed for analyzing the qualitative data. The results showed that abused and neglected children amounted to 30.3 percent of the total. The majority were physically abused (42.2%) followed by those mentally abused (41.6 %). It was reported that 12.5 percent were neglected and 3.7 percent sexually abused. Children were subjected mainly to multi-forms of abuse (57.1 percent). In all, 44.7 percent of the cases of abuse were found in children aged 5-12-years. Regarding the risk behaviors, 32.7 percent were gambling and illicit drug use; followed by irregularities in emotion, function and expression, 26.4 percent; social interaction, 21.5 percent; and sexuality, 19.6 percent. The risk factors and condition of the parents related to child abuse and neglect included the following: 1) drinking and gambling, 2) middle and low economic status, and 3) poor family relationships (with domestic violence) in addition to parents sparing only limited time for their children. Risk factors related directly to the children were overindulgence in social life compared with other responsibilities.en_US
dc.subject.keywordทารุณกรรมen_US
.custom.citationวิชัย อัศวภาคย์, Vichai Ulvapark, ทิพธิญา เฮียงสอน, Tipthida Hiangson, จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล, Jirawan Tanwatanakul†, กิ่งแก้ว โกษโกวิท and Kingkaew Kelgovit. "ทารุณกรรม การละเลยทอดทิ้งเด็ก และพฤติกรรมเสี่ยงถูกกระทำของเด็กในชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น." 2550. <a href="http://hdl.handle.net/11228/378">http://hdl.handle.net/11228/378</a>.
.custom.total_download741
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month4
.custom.downloaded_this_year111
.custom.downloaded_fiscal_year157

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v1n2 ...
Size: 244.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1206]
    บทความวิชาการ

Show simple item record