Show simple item record

HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 : ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม “3 กองทุนสุขภาพ”

dc.contributor.editorพงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขth_TH
dc.contributor.editorPongpisut Jongudomsuken_US
dc.contributor.otherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.otherHealth Systems Research Instituteen_US
dc.date.accessioned2013-12-18T08:57:56Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:20:17Z
dc.date.available2013-12-18T08:57:56Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:20:17Z
dc.date.issued2012-11en_US
dc.identifier.citationHSRI Forum ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พ.ย. 2555en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3922en_US
dc.description.abstractนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประเด็น สำคัญระดับชาติที่ต้องได้รับการปฏิรูปเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่ ประชาชน นั่นคือ การจัดการระบบบริหารทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ประกอบด้วย กองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม ซึ่งเมื่อ ช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ ทางรัฐบาลมีนโยบายให้หามาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้าง ความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพให้มากขึ้น HSRI Forum ฉบับนี้ จึงได้นำเรื่อง 3 ระบบกองทุนสุขภาพ มาเสนอให้เห็นความเป็นมา และความแตกต่าง พร้อมนำเสนอให้เห็นความคืบหน้าของมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำ ของ 3 กองทุน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ในด้าน ต่างๆ เช่น การปรับโครงสร้างการเงิน การคลัง ฯลฯ ทั้งยังมีมุมมองและความเห็นเรื่องการจัดการและบริหารกองทุนสุขภาพจากผู้ทำงานวิชาการ ตลอดจนประเด็นความท้าทายในอนาคตของระบบหลักประกันสุขภาพไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการ บริการ การก้าวไปสู่สังคมผู้สูงวัยที่จะต้องเผชิญกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น การขาดแคลน บุคลากรด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการเงินการคลังของประเทศ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นความท้าทายของ ระบบสุขภาพในอนาคต ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ภายในเล่ม ‘แกะกล่องงานวิจัย’ หยิบเนื้อหาในมุมของปัญหาอุปสรรค และทิศทางการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ต่างๆ มาขยายผล ส่วน ‘เส้นทางสู่สุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน’ นำประเด็นร้อนๆ ของ ปัญหาวิกฤตพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวทั่วประเทศที่รวมตัวกันเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข บรรจุเข้าเป็นข้าราชการประมาณ 17,000 ตำแหน่ง หลังจากรอคอยมานานกว่า 7 ปี ขณะที่ทาง สธ. เองก็กำลังหาทางในการไขปัญหา ขณะที่ ‘ต้นกล้าความรู้สู่ต้นแบบสุขภาพ’ นำเสนอประเด็นการบริหารบุคลากรของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่บริหารงานในรูปแบบ องค์การมหาชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ดำเนินงานมาครบ 10 ปี โดยพนักงานทุกคนของโรงพยาบาลบ้านแพ้วต่างมีฐานะเป็น ‘พนักงานโรงพยาบาล’ ไม่ใช่ข้าราชการ แต่ทุกคนก็ทำงานอย่างมีความสุข พอใจกับสวัสดิการที่ตัวเองได้รับ ถือเป็น กรณีศึกษาสำหรับโรงพยาบาลรัฐแห่งอื่นๆ ที่ต้องการปฏิรูปตัวเองth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.format.extent3315745 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectระบบประกันสังคมth_TH
dc.subjectระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าth_TH
dc.subjectระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการth_TH
dc.titleHSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 : ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม “3 กองทุนสุขภาพ”th_TH
dc.title.alternativeลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม 3 กองทุนสุขภาพ รับความท้าทายในอนาคตth_TH
dc.title.alternativeจากปัญหา สู่ทิศทางการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุนth_TH
dc.title.alternativeทางแยก วิกฤตกำลังพยาบาล กับแสงสว่างปลายทางth_TH
dc.title.alternativeรพ.บ้านแพ้ว ดึงดูดกำลังคน ไม่พึ่งตำแหน่ง ขรก.th_TH
dc.typeArticleen_US
dc.email.editorpongpisut@hsri.or.then_US
dc.subject.keywordความเหลื่อมล้ำth_TH
dc.subject.keywordความเป็นธรรมth_TH
.custom.citation "HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 : ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม “3 กองทุนสุขภาพ”." 2012. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3922">http://hdl.handle.net/11228/3922</a>.
.custom.total_download1544
.custom.downloaded_today2
.custom.downloaded_this_month5
.custom.downloaded_this_year408
.custom.downloaded_fiscal_year538

Fulltext
Icon
Name: hsri_forum_v1_n6_ ...
Size: 3.162Mb
Format: Unknown
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1165]
    บทความวิชาการ

Show simple item record