Show simple item record

HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 : ร่างภาพอนาคต ก้าวใหม่ธรรมนูญระบบสุขภาพฯ

dc.contributor.editorสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลth_TH
dc.contributor.editorSomkiat Wattanasirichaigoonen_US
dc.date.accessioned2013-12-18T09:59:08Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:20:32Z
dc.date.available2013-12-18T09:59:08Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:20:32Z
dc.date.issued2556-08en_US
dc.identifier.citationHSRI Forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ส.ค. 2556en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3929en_US
dc.description.abstractฉบับนี้ มาพร้อมกับช่วงของการเปลี่ยนผ่านสำคัญที่จะเกิดในปี 2557 นี้ ซึ่งเป็น วาระที่ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552” มาบรรจบครบ 5 ปี ที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อทำให้การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ธรรมนูญสุขภาพฯ นั้น นับเป็นธรรมนูญฯ ฉบับแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ และเป็นพันธะร่วมกันของสังคม เพื่อนำไปใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางของระบบสุขภาพในอนาคต เมื่อถึงวาระในการทบทวนครั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มอบให้สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข (สวรส.)เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งเป็นฐานหรือหัวใจสำคัญของการปรับปรุงธรรมนูญฯ ในครั้งนี้ จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างองค์กรด้านนโยบาย คือ สช. กับองค์กรทางวิชาการ คือ สวรส. ในการดำเนิน โครงการศึกษาและทบทวนความรู้จากกระบวนการขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งทั้งหมดได้สรุปในรายงานพิเศษ “ร่างภาพอนาคต...ก้าวใหม่ ธรรมนูญระบบสุขภาพฯ” สำหรับคอลัมน์เส้นทางระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน ชวนติดตามผลการวิจัย ทบทวน “ธรรมนูญสุขภาพฯ 2552” ผลงานของ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และคณะ ที่จะเป็นเข็มทิศนำทางระบบสุขภาพ ผลงานของ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และ คณะ เพื่อการทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพฯ ใหม่ในปี 2557 นี้ ภายใต้เป้าหมาย ธรรมนูญสุขภาพฯ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยทุกคนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้น นอกจากนั้น ในคอลัมน์แกะกล่องงานวิจัย ได้รวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพราย หมวดในธรรมนูญฯ ที่น่าสนใจมานำเสนอไว้ในฉบับนี้ด้วย ต่อด้วยคอลัมน์ต้นกล้าความรู้สู่ต้นแบบสุขภาพ โชว์งานวิจัย R2R หัวข้อ “การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นพลิ้ว เพื่อการเข้าถึงยาต้านการเกิดลิ่มเลือด และระบบบริการวาร์ฟารินในบริบท รพ.ชุมชน” โดย นพ.นิพนธ์ นครน้อย และคณะ 1 ในเมล็ดกล้าของระบบ สุขภาพที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประเภทกลุ่มงานบริการระดับทุติยภูมิ ประจำปี 2556 ตบท้ายด้วยเปิดห้องรับแขก ต้อนรับ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยทางด้านสุขภาพที่มีมุมมอง การใช้ชีวิตและผลงานวิจัยหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์ระบบ สุขภาพ และการอภิบาลระบบสุขภาพ สุดท้ายกับไฮทไลท์ระบบสุขภาพฉบับนี้ ได้สะท้อนภาพความท้าทายอีกช่วงสำคัญของสวรส. ที่จะต้องก้าวผ่านสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่สลับซับซ้อนในช่วงการเปลี่ยนผ่านของบริบทโลก และสังคมขณะนี้ไปได้อย่างไร บนบทบาทของ สวรส. กับ “การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อระบบ สุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน”th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.format.extent3136898 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectธรรมนูญระบบสุขภาพth_TH
dc.titleHSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 : ร่างภาพอนาคต ก้าวใหม่ธรรมนูญระบบสุขภาพฯth_TH
dc.title.alternativeก้าวใหม่ สวรส. ขับเคลื่อนองค์ความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืนth_TH
dc.title.alternativeร่างภาพอนาคต ก้าวใหม่ ธรรมนูญระบบสุขภาพฯth_TH
dc.title.alternativeทบทวน ธรรมนูญสุขภาพฯ 2552 ปรับเข็มทิศนำทางระบบสุขภาพth_TH
dc.title.alternativeเหลียวหลัง-แลหน้า แพทย์แผนไทย วิจัยเสนอปรับธรรมนูญฯ หมวด 7 รับเทรนด์สุขภาพth_TH
dc.title.alternativeพัฒนาระบบบริการ ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นพลิ้วในแบบฉบับ รพ.นาหว้าth_TH
dc.title.alternativeสมดุลแห่งชีวิต นพ.ธีระ วรธนารัตน์th_TH
dc.typeArticleen_US
.custom.citation "HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 : ร่างภาพอนาคต ก้าวใหม่ธรรมนูญระบบสุขภาพฯ." 2556. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3929">http://hdl.handle.net/11228/3929</a>.
.custom.total_download965
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month14
.custom.downloaded_this_year109
.custom.downloaded_fiscal_year142

Fulltext
Icon
Name: hsri_forum_v2_n5_ ...
Size: 2.991Mb
Format: Unknown
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1238]
    บทความวิชาการ

Show simple item record