Show simple item record

Disease prioritization for inclusion into Thailand’s population-based screening benefit package

dc.contributor.authorศิตาพร ยังคงen_US
dc.contributor.authorSitaporn Youngkongen_US
dc.contributor.authorพัฒน์ศรี ศรีสุวรรณen_US
dc.contributor.authorPatsri Srisuwanen_US
dc.contributor.authorธนัญญา คู่พิทักษ์ขจรen_US
dc.contributor.authorTanunya Koopitakkajornen_US
dc.contributor.authorปฤษฐพร กิ่งแก้วen_US
dc.contributor.authorPritaporn Kingkaewen_US
dc.contributor.authorลี่ลี อิงศรีสว่างen_US
dc.contributor.authorLily Ingsrisawangen_US
dc.contributor.authorเดช เกตุฉ่ำen_US
dc.contributor.authorDet Kedchamen_US
dc.contributor.authorศรีเพ็ญ ตันติเวสสen_US
dc.contributor.authorSripen Tantivessen_US
dc.contributor.authorกนิษฐา บุญธรรมเจริญen_US
dc.contributor.authorKanitta Bundhamcharoenen_US
dc.contributor.authorยศ ตีระวัฒนานนท์en_US
dc.contributor.authorYot Teerawattananonen_US
dc.date.accessioned2014-01-17T06:23:10Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:20:53Z
dc.date.available2014-01-17T06:23:10Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:20:53Z
dc.date.issued2556-09en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 7,3 (ก.ค.- ก.ย. 2556) : 331-345en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3949en_US
dc.description.abstractการคัดกรองทางสุขภาพระดับประชากรเป็นการตรวจหาโรคหรือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในประชากรที่สุขภาพดี เพื่อป้องกันโรคหรือรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การคัดกรองบางรายการในชุดสิทธิประโยชน์ด้านการคัดกรองทางสุขภาพขาดหลักฐานเรื่องประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ จึงควรอยู่บนหลักฐานวิชาการและผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประสบการณ์และผลการจัดลำดับความสำคัญของโรคและปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในระดับประชากรไทย โดยการนำวิธีเดลฟายมาประยุกต์ มีการจัดลำดับความสำคัญ ๓ รอบ นำเสนอผลการจัดลำดับในแต่ละรอบ และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ๔๑ คน จาก ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข/นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ (๑๖ คน) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (๑๐ คน) และกลุ่มองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร/ประชาชนทั่วไป (๑๕ คน) ทั้งนี้ โรคและปัญหาสุขภาพที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญเป็นโรคและปัญหาสุขภาพที่มีภาระโรคสูงสุด ๑๐ อันดับแรกของแต่ละกลุ่มอายุ รวมทั้งสิ้น ๓๑ โรค/ปัญหา ผู้วิจัยเตรียมข้อมูลตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้ ได้แก่ ๑) ขนาดของโรคและปัญหาสุขภาพ ๒) การมีอยู่ของวิธีการคัดกรอง ในการจัดลำดับความสำคัญ ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เกณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมจากที่กำหนด ได้แก่ ขนาดของปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องด้านสุขภาพและสังคม ค่าใช้จ่าย ความแม่นยำ ความคุ้มค่า ความยากง่ายของวิธีการคัดกรอง และประสิทธิผลของการรักษาเมื่อพบโรคหรือมีปัญหาสุขภาพ ผลการจัดลำดับความสำคัญของโรคและปัญหาสุขภาพที่ควรมีการคัดกรองในระดับประชากรที่ได้จากผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ภาวะติดแอลกอฮอล์ ตับแข็งและมะเร็งตับ เอชไอวี/เอดส์ โลหิตจาง/ธาลัสซีเมีย/ภาวะทุพโภชนาการ มะเร็งปากมดลูก หืด วัณโรค ไตอักเสบ มะเร็งเต้านม และปัญหาอุบัติเหตุจราจร ผู้วิจัยจะประเมินวิธีการคัดกรองโรคและปัญหาสุขภาพเหล่านี้อย่างเป็นระบบต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent958806 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการบริการสาธารณสุขen_US
dc.titleการจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทยen_US
dc.title.alternativeDisease prioritization for inclusion into Thailand’s population-based screening benefit packageen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativePopulation-based screening is a large-scale process of identifying apparently healthy people for disease risks. Some health screening programs in Thailand have been introduced without scientific evidence. This paper details the experience gained from a systematic and participatory prioritization of health problems to be screened in Thailand. A consultation meeting with three rounds of anonymous votes was conducted. Participants included technical officers in the Ministry of Public Health, medical practitioners, representatives of non-governmental organizations and lay people. We identified the primary list of 31 health problems for their contributions to disability-adjusted life years (DALYs) in Thailand. A set of information depicting the burden of diseases and availability of screening techniques were provided to participants prior to the meeting. The prioritization process was conducted with a modified Delphi technique. The final list of high-priority health problems was determined by researchers using inputs from round three and overall aspects: ischemic heart disease and stroke, diabetes, alcohol dependence, cirrhosis and liver cancer, anemia, cervical cancer, HIV/AIDS, asthma, tuberculosis, nephritis and nephrosis, breast cancer and traffic accidents. They will be investigated further on the appropriate screening program.en_US
dc.subject.keywordการคัดกรองทางสุขภาพen_US
dc.subject.keywordบริการทางการแพทย์en_US
dc.subject.keywordการคัดกรองโรคen_US
dc.subject.keywordปัญหาสุขภาพen_US
dc.subject.keywordการตรวจหาโรคen_US
dc.subject.keywordhealth problemsen_US
dc.subject.keywordPriority setting of diseasesen_US
dc.subject.keywordPopulation-based screening programen_US
.custom.citationศิตาพร ยังคง, Sitaporn Youngkong, พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ, Patsri Srisuwan, ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร, Tanunya Koopitakkajorn, ปฤษฐพร กิ่งแก้ว, Pritaporn Kingkaew, ลี่ลี อิงศรีสว่าง, Lily Ingsrisawang, เดช เกตุฉ่ำ, Det Kedcham, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, Sripen Tantivess, กนิษฐา บุญธรรมเจริญ, Kanitta Bundhamcharoen, ยศ ตีระวัฒนานนท์ and Yot Teerawattananon. "การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย." 2556. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3949">http://hdl.handle.net/11228/3949</a>.
.custom.total_download2168
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year115
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hsri_journal_v7n3 ...
Size: 936.3Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1310]
    บทความวิชาการ

Show simple item record