Show simple item record

Clients’ Perspectives on Incorporating Accredited Pharmacies into the Universal Health Coverage Scheme

dc.contributor.authorวิวรรธน์ อัครวิเชียรth_TH
dc.contributor.authorWiwat Arkaravichienen_US
dc.contributor.authorนุดี ชาลีเชียงพิณth_TH
dc.contributor.authorNudee Chaleechiangpinen_US
dc.contributor.authorกานติศา บุญเสริมth_TH
dc.contributor.authorKantisa Boonsermen_US
dc.contributor.authorจิรัฐติ สุทธิโสมth_TH
dc.contributor.authorJiratti Suttisomen_US
dc.contributor.authorวีระพันธุ์ ปัตถาth_TH
dc.contributor.authorWeerapun Putthaen_US
dc.date.accessioned2016-06-20T04:36:14Z
dc.date.available2016-06-20T04:36:14Z
dc.date.issued2559-06
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 10,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) : 176-189th_TH
dc.identifier.issn0858-9437
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4449
dc.description.abstractร้านยาที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองเป็นร้านยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรมเป็นร้านยาที่ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและมีศักยภาพที่จะร่วมให้บริการแก่ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ แต่ปัจจุบันร้านยาคุณภาพยังไม่ได้อยู่ในระบบดังกล่าว งานวิจัยนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการร้านยาคุณภาพต่อกิจกรรมที่ร้านยาคุณภาพจะจัดให้บริการ หากเข้าร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระเบียบวิธีศึกษา ตอนที่ 1 เป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการร้านยาคุณภาพในขอนแก่น โดยสุ่มแบบสะดวกจากผู้ที่มาใช้บริการร้อยละ 2 เพื่อตอบแบบสอบถามแสดงระดับการเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย 4 ระดับต่อกิจกรรมที่เป็นงานเภสัชกรรมที่ควรจะมีในระดับบริการปฐมภูมิหากร้านยาคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในระบบหลักประกันฯ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบกับระดับความคิดเห็นด้วยสถิติ Chi square และ Multiple logistic regression ตอนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใช้บริการอีก 36 ราย ในประเด็นขอบข่ายกิจกรรมการให้บริการ การได้ประโยชน์และข้อเสียหากร้านยาเข้าร่วมเครือข่ายบริการ และประเด็นค่าบริการ ข้อมูลถูกวิเคราะห์เป็นสาระสำคัญของการให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษา จากแบบสอบถามที่วิเคราะห์ข้อมูลได้ 298 ชุด มีมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบว่าเห็นด้วยและจะมาใช้บริการ 7 ใน 11 กิจกรรมที่ร้านยาคุณภาพจะจัดให้บริการ ส่วนกิจกรรมเรื่องให้เภสัชกรคอยติดตามผลจากการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เรื่องการให้ผู้รับบริการมาลงทะเบียนกับร้านยา เรื่องการให้ร้านยาจัดทำและเก็บประวัติการเจ็บป่วย และเรื่องการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกร มีผู้ตอบว่าเห็นด้วยและจะมาใช้บริการร้อยละ 78, 69, 62 และ 44 ตามลำดับ การสัมภาษณ์ในตอนที่ 2 ของการศึกษา ได้สาระสำคัญว่าผู้ใช้บริการคาดหวังบริการจากเภสัชกรที่จะก่อให้เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็ว รวมทั้งคาดหวังจะได้รับบริการของเภสัชกรชุมชนที่เพิ่มเติมจากเดิม วิจารณ์ ผลการศึกษาสอดรับกับความเห็นของผู้บริหารและของผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมชุมชนที่ศึกษาก่อนหน้านี้ในเรื่องการให้ร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะจัดให้บริการจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการและสอดคล้องกับบริบทของระบบด้วยth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectหลักประกันสุขภาพแห่งชาติth_TH
dc.subjectร้านขายยา--การบริหารth_TH
dc.subjectบริการสุขภาพth_TH
dc.subjectDrugstoresen_US
dc.titleมุมมองของผู้ใช้บริการต่อบริการทางเภสัชกรรมหากมีการนำร้านยาคุณภาพเข้าในเครือข่ายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติth_TH
dc.title.alternativeClients’ Perspectives on Incorporating Accredited Pharmacies into the Universal Health Coverage Schemeen_US
dc.typeArticleth_TH
dc.description.abstractalternativeThe Pharmacy Council of Thailand has set a system of accrediting pharmacies on standard professional practices. Pharmacists in accredited pharmacies are capable of providing professional services to people under the universal health coverage scheme (UCS). Community pharmacies in Thailand are, at present, not included in the UCS. Consumers’ opinions on integrating pharmacy services to the UCS are useful for the model design in the future and are the objectives of this study. Methodology: This study was composed of 2 parts. In part 1, two percents of clients from accredited pharmacies in Khon Kaen province were conveniently sampled to answer 4 levels of agreement questionnaires regarding a proposal if accredited pharmacies were incorporated in the UCS. Opinions to overall and each proposed activity were analysed into percentages, Chi square test and multiple logistic regression. In part 2, in-depth interview was conducted in another 36 clients regarding scope of pharmacy services, advantages-disadvantages, and service charge, if accredited pharmacies were incorporated in the UCS. Data were analysed by content analysis. Results: From 298 analysable questionnaires, more than 80% of the respondents replied that they agreed and would come for the services in 7 out of 11 proposed activities. Agreement and intention to come for the services of the rest activities were: 78% for pharmacist monitoring drug treatment in chronic patients, 69% for patient registering with accredited pharmacies, 62% for pharmacist recording patients’ profiles, and 44% for pharmacist doing home visit. In-depth interview revealed that the consumers expected to receive quick and convenient pharmacy services which were real problems of the existing system. They also mentioned about the extended roles of community pharmacies. Discussion: Clients’ opinions were in accordance with the opinions from the high rank administrators and from the experts in previous studies about incorporating accredited pharmacies into the UCS. However, the proposed pharmacy activities needed to be justified to the consumers’ requirements and in accordance with the existing system.en_US
.custom.citationวิวรรธน์ อัครวิเชียร, Wiwat Arkaravichien, นุดี ชาลีเชียงพิณ, Nudee Chaleechiangpin, กานติศา บุญเสริม, Kantisa Boonserm, จิรัฐติ สุทธิโสม, Jiratti Suttisom, วีระพันธุ์ ปัตถา and Weerapun Puttha. "มุมมองของผู้ใช้บริการต่อบริการทางเภสัชกรรมหากมีการนำร้านยาคุณภาพเข้าในเครือข่ายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ." 2559. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4449">http://hdl.handle.net/11228/4449</a>.
.custom.total_download999
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year42
.custom.downloaded_fiscal_year64

Fulltext
Icon
Name: hsri_journal_v10n ...
Size: 202.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1282]
    บทความวิชาการ

Show simple item record