Show simple item record

Scoping Review for Understanding Tuberculosis Situation in Migrant Labors in Thailand

dc.contributor.authorนวพรรณ เมธชนันth_TH
dc.contributor.authorNawaphan Metchanunen_EN
dc.date.accessioned2018-01-03T07:54:54Z
dc.date.available2018-01-03T07:54:54Z
dc.date.issued2560-12
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2560) : 608-623th_TH
dc.identifier.issn0858-9437
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4822
dc.description.abstractจากการสืบค้นข้อมูลทางวรรณกรรมอย่างเจาะจงในระยะสิบปีที่ผ่านมายังไม่พบงานวิจัยที่เน้นการศึกษาข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อวัณโรคที่เป็นคนต่างด้าวในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยจากรายงานขององค์การอนามัยโลก, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, และสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตัวเลขทางสถิติที่รายงานนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความแตกต่างของตัวเลขประมาณการณ์กับสถิติตัวเลขที่บันทึกได้จากการรายงาน ในส่วนของมาตรการการคัดกรองวัณโรคในแรงงานต่างด้าวของกรมแรงงานโดยวิธีการเอ็กซ์เรย์ปอดนั้น สอดคล้องกับแนวทางการตรวจคัดกรองของประเทศตะวันตกส่วนใหญ่และประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์และไต้หวัน แต่มีข้อแตกต่างตรงที่การคัดกรองของชาติตะวันตกมักจะทำก่อนการเดินทางเข้าประเทศ ณ ประเทศต้นทางหรือที่จุดผ่านแดน ส่วนในประเทศไทยนั้น ให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนแล้วจึงตรวจคัดกรองในขณะขึ้นทะเบียน ซึ่งอาจมีการสูญหายของแรงงานได้ ส่วนประเทศสิงคโปร์และไต้หวันมีข้อกำหนดในการจำกัดระยะเวลาในการเข้ารับการตรวจคัดกรองภายหลังจากที่เดินทางเข้าสู่ประเทศ นอกจากนี้ ในต่างประเทศยังมีการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในระยะแฝงในกลุ่มเสี่ยงและในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความชุกของวัณโรคสูง อุปสรรคสำคัญในการตรวจติดตามวัณโรคในแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย คือ การที่แรงงานมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่และเปลี่ยนนายจ้างบ่อยครั้งทำให้ยากต่อการติดตามเพื่อการตรวจคัดกรองและการรักษา และเป็นอุปสรรคต่อความพยายามของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ๆ ออกตรวจคัดกรองและติดตามวัณโรค จากการสืบค้นและทบทวนข้อมูลบ่งชี้ถึงโอกาสในการพัฒนางานด้านการจัดการวัณโรคในแรงงานต่างด้าว โดยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บข้อมูลของแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมด้านทั้งจำนวนและการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาวะของแรงงานth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectวัณโรคth_TH
dc.subjectTuberculosisth_TH
dc.subjectแรงงานต่างด้าว--แง่อนามัยth_TH
dc.titleรายงานผลการทบทวนข้อมูลเพื่อความเข้าใจสถานการณ์วัณโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativeScoping Review for Understanding Tuberculosis Situation in Migrant Labors in Thailanden_EN
dc.typeArticleth_TH
dc.description.abstractalternativeThe scoping review found no published research in the past decade that was focused on tuberculosis surveillance in migrant labors in Thailand. The review data comparing the number of tuberculosis patients in Thailand from three sources: the World Health Organization and two of the Ministry of Public Health - the Permanent Secretary Office’s Information and Communication Technology Center and the Department of Disease Control’s Bureau of Tuberculosis; indicated large disparities in terms of both the number of migrant labors and the number of migrant labor tuberculosis cases in Thailand. The chest X-ray screening for tuberculosis in migrant labors used by the Department of Employment of Thailand was in accordance with the tuberculosis screening guidelines of most Western and Asian countries such as Singapore and Taiwan. The difference of tuberculosis screening processes was that Western nations usually required pre-arrival screening from the country of origin of immigrants. Meanwhile, migrant labors entered Thailand’s territory before any tuberculosis screening had been done. The screening was then done after labor registration which might hinder the tuberculosis screening process in the country. Singapore and Taiwan implemented time limits as to when the tuberculosis screening would have to take place for migrant workers after arrival. The other countries also screened to identify latent tuberculosis in vulnerable and high-risk groups. Major barriers of tuberculosis monitoring in migrant labors in Thailand were the frequent relocating of labors and changes of employment that made it difficult for the authorities to screen, monitor and treat tuberculosis in this population as well as impeded the tuberculosis control efforts of public health agencies. The search and review of information identified opportunities for improving tuberculosis management by enhancing the efficiency of the tuberculosis surveillance in migrant labors in terms of coverage and quality of health data.en_EN
.custom.citationนวพรรณ เมธชนัน and Nawaphan Metchanun. "รายงานผลการทบทวนข้อมูลเพื่อความเข้าใจสถานการณ์วัณโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย." 2560. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4822">http://hdl.handle.net/11228/4822</a>.
.custom.total_download4030
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month24
.custom.downloaded_this_year473
.custom.downloaded_fiscal_year24

Fulltext
Icon
Name: hsri_journal_v11n ...
Size: 1.214Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1216]
    บทความวิชาการ

Show simple item record