Now showing items 1648-1667 of 1977

  • ลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน 

   เพชร รอดอารีย์; Phet Rotaree; วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาความชุกของโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน ความชุกของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน และประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน รูปแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive ...
  • ละครชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 

   จิรภัทร กิตติวรากูล; Jirapat Kittiwarakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
   วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1. เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเรียนรู้ได้ศึกษา และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 2. เพื่อผลิตละครชุมชน เผยแพร่ความรู้ผสานความบันเทิงให้เยาวชนทั่วไปเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ 3. เพื่อศึกษากร ...
  • ลักษณะปัญหาการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพต่างๆ 

   วิจิตร ระวิวงศ์; Wichit Rawiwong; ชาย ธีระสุต; ประวิ อ่ำพันธ์; ทิพากรณ์ โพธิ์ถวิล; ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ลักษณะปัญหาการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 5 ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบประกันสุขภาพ 2) ...
  • วัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB) คุกคามประเทศไทยจริงหรือ : รายงานการทบทวนเอกสารวิชาการชุดโครงการเรื่อง วัณโรค 

   เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Petchawan Pungrassami; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   วัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) คุกคามประเทศไทยจริงหรือ? ผลการทบทวนรายงานการวิจัย 55 เรื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2511 – 2541วัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนานถือได้ว่าเป็นการระบาดลูกที่สาม (third epidemic) และอยู่ในระดับภาวะฉุกเฉินโลก ...
  • วิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; Duangporn Kumnoonwan; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย; Niyanan Sampao-ngern; Sunida Siwapathomchai; มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท; Mahidol University. Institute of Language and Culture for Rural Development (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   สุขภาพเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และมีลักษณะเฉพาะเมื่อพิจารณาในมิติของพื้นที่ การสื่อสารสุขภาพที่ได้ผลควรเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะ(พื้นที่)เช่นกัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและศึกษาผู้สนใจหรือผู้มีศักย ...
  • วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพุทธชินราช 

   จรัล ใจแพทย์; Charul Chaipat; ลิขิต อินทราลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลองใช้ประเมินคุณภาพบริการ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   โครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีการดําเนินงานแบ่งได้ทั้งหมด ...
  • วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; จเด็จ ธรรมธัชอารี; จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าชุดนี้ ครอบคลุมการดําเนินงานใน 6 มิติ ตามมุมมองของคุณภาพที่เสนอไว้ในร่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการติดตามกํากับและประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุขภายใต้ระ ...
  • วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือ 

   อัญชลี สิงหเนตร-ฤนาท; Anchalee Singhanatr-runat; ณัฐยา ศักดิ์สูง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาบริบทและกลไกที่เป็นตัว กำหนดวิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง1.ลักษณะของงานก่อสร้างและแ ...
  • วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ ที่ทำให้ชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; คณิศร เต็งรัง; ราตรี ปิ่นแก้ว; วรัญญา เพ็ชรคง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   คู่มือการเรียนรู้วิถีชุมชนนี้เป็นผลลัพธ์จากการถอดประสบการณ์ที่เคยใช้แนวคิดและเครื่องมือทางมานุษยวิทยาไปศึกษาชุมชนในลักษณะของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยในเรื่องต่างๆ ผนวกกับการทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการฝึกอ ...
  • วิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหง 

   ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Yuwayong Janvijit; นงเยาว์ อุดมวงศ์; ศิวพร อึ้งวัฒนา; จิตนธี เขนย; นุชยงค์ เยาวพานนท์; มลวิภา ศิริโหราชัย; ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการทำเหมือนถ่านหินลิกไนต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) โครงการนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ในหลายด้าน ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ...
  • วิทยาศาสตร์ภายใต้วิธีคิดแบบลดส่วนกับความรุนแรงต่อสุขภาพ 

   ยงศักดิ์ ตันติปิฎก; Yongsak Thantiphidok; สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ สังคมไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการปฏิรูประบบการศึกษาและระบบสุขภาพด้วยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันกลับมาสำรวจทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระห ...
  • วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

   จีรเดช มโนสร้อย; Jiradej Manosroi; อรัญญา มโนสร้อย; Aranya Manosroi; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   ประเทศไทยมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในทางยา เครื่องสำอางและเสริมอาหารมาเป็นเวลาช้านาน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแม้แต่ผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ โดยความเป็นจริงแล้ว ...
  • วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย 

   Choochai Supawongse; ชูชัย ศุภวงศ์; Supakorn Buasai; Jitsiri Thanapthara; สุภกร บัวสาย; จิตสิริ ธนภัทร (Health Systems Research Institute, 2541)
  • วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse; สุภกร บัวสาย; จิตสิริ ธนภัทร; Supakorn Buasai; Jitsiri Thanapthara (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทยการศึกษาวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเป็นระบบ และทราบถึงเหตุ ...
  • วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการ พัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา; วิภา ภาวนาภรณ์; วรัญญา เตียวกุล; ชวลิต ตันตินิมิตรกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคเอด ...
  • วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; บุษบา จันทร์ผ่อง; สุกัญญา เอมอิ่มธรรม; อมร สุวรรณนิมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   The evolution of traffic accident preventionThe research on the evolution of traffic accident prevention is aimed at 1)reviewing the evolution of the intervention for accident prevention in Thailand and 3 provinces of ...
  • วิวัฒนาการและโครงสร้างการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย 

   ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; Pathom Sawanpanyalert; สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   วิวัฒนาการและโครงสร้างการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย เป็นการทบทวนวิวัฒนาการของการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินงานควบคุมโรคทั ...
  • วิวัฒน์ของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ : สมดุลสร้างกับซ่อมสุขภาพ 

   สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   วัตถุประสงค์ 1.เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์และบทเรียนนำสู่ความเข้าใจร่วมกันถึงแนวคิด หลักการ และทิศ ทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวการพัฒนาระบบส ...
  • วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม 

   มัทนา พนานิรามัย; Mattana Pananiramai; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; กำจร ตติยกวี; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; วิพุธ พูลเจริญ; สุภกร บัวสาย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสังเคราะห์วิสัยทัศน์ ปรัชญาและแนวความคิดรากฐานของการปฏิรูประบบสุขภาพสำหรับประเทศไทย และเพื่อจุดประเด็นทางสังคมให้การปฏิรูประบบสุขภาพเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และติดตามในลักษณะประเด็นสาธารณสุข ...