Now showing items 1433-1452 of 1867

  • ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง; นิตยา วัจนะภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1996)
  • ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; Pimpawan Boonmongkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้วการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก ...
  • ระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาและผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมอย่างอัตโนมัติ 

   จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต; Charturong Tantibundhit; สนอง เอกสิทธิ์; Sanong Ekgasit; ณวพล กาญจนารัณย์; Navapol Kanchanaranya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
   โรคเบาหวานขึ้นจอตาและโรคจอประสาทตาเสื่อมสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบแนวโน้มการเป็นโรคตั้งแต่เนิ่นๆ จะนำไปสู่การรักษา ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ การตรวจวินิจฉัย ...
  • ระบบจำแนกตำแหน่งกับการบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข : ข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกเชิงนโยบาย 

   จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์; Chindalak Vadhanasindhu (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1994)
   ระบบจำแนกตำแหน่งกับการบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข: ข้อดี ข้อเสีย และทางเลือก เชิงนโยบายการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของระบบจำแนกตำแหน่ง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตามกรอบแนวคิดที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ...
  • ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ 

   วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า; Woralak Kongdenfha; ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์; Theerawut Thaweephattharawong; จิรวัฒน์ กิตติเดชา; เอกสิทธิ์ นาคราช; ชัชพงษ์ พงษ์พนา; อุกฤษ์ สาระชาติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2016-03-24)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลคนพิการที่ช่วยให้ care manager หรือผู้ให้บริการคนพิการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงานและประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลคนพิการโดยใช้แนวความคิด ...
  • ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟี้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; วัชรา ริ้วไพบูลย์; วราพร รุจาคม; ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997)
   Medical rehabilitation service system in Thailand This research project aims at analyzing the situation and synthesizing the recommendations for the development of an equitable, efficient, and good quality medical ...
  • ระบบบริการผู้ป่วยนอกคลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ปัญหาและแนวทางแก้ไข พ.ศ.2540 

   สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ; Surasit Chitrpitaklert; นชพร อิทธิวิศวกุล; ธนะพงศ์ จินวงษ์; ปริญญา สันติชาตินาม; นิพัทธ์ สีมาขจร; โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
  • ระบบบริการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ใน 6 ประเทศ 

   สมชาย สุขสิริเสรีกุล; Somchai Suksiriserekul (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.)
  • ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; Somsak Chunharas; พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช; เมธ โชคชัยชาญ; เสรี หงษ์หยก; นิพิธ พิรเวช; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล; ชาญวิทย์ ทระเทพ; เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกรียรติ; ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์; Pongphan Phatanwanit; Met Chokchaichan; Seree Hongyok; Niphit Phirawet; Suphatra Sriwanichakorn; Sutichai Chitaphankul; Chanvit Tharathep; Khraisak Watcharanukulkrai; Chainan Tayawiwat; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ; National Health Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   การศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาของระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงในภาพรวม แบ่งเป็นสามส่วน คือ อาการแสดงออกที่พบบ่อยในระบบบริการสุขภาพ การวิเคราะห์สาเหตุหร ...
  • ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine; สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี); สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์; วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม; Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department; The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hospital; Nursing Collage of the Thai Red Cross; Chulalongkorn University, Social Research Institute (Faculty of Medicine Chulalongkorn University, 2003)
   ในศตวรรษที่ 21 สิ่งท้าทายใหม่ๆ ทางสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยที่กำลังปรากฏให้เห็นคือ ความรวดเร็วของการสูงอายุของประชากร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโรคจากปัญหาโรคติดต่อที่เป็นปัญหาหลักทางสุขภาพมาเป็นโรคไม่ติดต่อ ...
  • ระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาคใต้ 

   วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์; Wirat Eungpoonsawat; จรัญญา หุ่นศรีสกุล; เสมอจิต พงศ์ไพศาล; Jaranya Hunsrisakhun; Samerchit Pongpaisal (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, [2546])
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการทันตกรรม โดยใช้บัตรทอง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ความเข้าใจ ทัศนคติของประชาชนต่อโครงการ 30 บาท ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไปใช้บริการทางทันตกรรม ...
  • ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน [PCU] โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งใน ภาคใต้ 

   รวมพร คงกำเนิด; Ruamporn Kongkamned (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ในบริบทวิชาชีพพยาบาลในสถานบริการลักษณะศูนย์สุขภาพชุมชน หรือ PCU ของโรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับบทเรียนจากการศึกษา ...
  • ระบบบริการสุขภาพอนามัยสำหรับสตรีวัยกลางคนในสถานบริการภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา 

   ประณีต ส่งวัฒนา; Praneet Songwatta; พรทิพย์ อารีย์กุล; ขวัญตา บาลทิพย์; อารีรัตน์ สิริวณิชชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2000)
   การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริการสุขภาพอนามัยสำหรับสตรีวัยกลางคนในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา กลุ่มที่ศึกษาเป็นผู้ให้และผู้ใช้บริการ ณ คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 3 แห่ง ...
  • ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; Amphon Jindawatthana; ชัย กฤติยาภิชาตกุล; ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ภาพระบบบริการด้านสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์และกลวิธีที่สำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนไ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริกา 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสิงคโปร์ 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศออสเตรเลีย 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศอังกฤษ 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...
  • ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย 

   วรรณภา ศรีธัญรัตน์; Wannapa Srithanyarat; ผ่องพรรณ อรุณแสง; กัลยา พัฒนศรี; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์; รัชมล คติการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   ในกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปและการ ...