Now showing items 1-12 of 12

  • การทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 

   ภูรี อนันตโชติ; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; ทวีพงษ์ อารียโสภณ; สุธีรา เตชคุณวุฒิ; ชมภูนุช สุคนธวารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   ตัวชี้วัดจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคหรือในระดับมหภาค ซึ่งระบบสารสนเทศตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความเป็ ...
  • การพัฒนาตัวชี้วัดความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน 

   ภรวลัญ จุนทการบัณฑิต (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2010-02)
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน ด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการหาฉันทามติแบบพหุลักษณ์ ...
  • การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

   วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์; มานวิภา อินทรทัต; พิสิฐ ศุกรียพงศ์; อุ่นกัง แซ่ลิ้ม; พัชรนันท์ กลั่นแก้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-12)
   งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด” ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มอบให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําการศึกษาวิจัยนั้นมีวัตถุประสงค ...
  • การพัฒนาตัวชี้วัดระบบสุขภาพในมุมมองของประชาชน 

   อินทิรา ยมาภัย; Intira Yamapai; จอมขวัญ โยธาสมุทร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008)
  • การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย 

   มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; ทิวารัตน์ วุฒิศรัย; พัทธรา ลีฬหวรงค์; นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร; ปรียานุช ดีบุกคำ; วรัญญา รัตนวิภาพงศ์; ลี่ลี อิงศรีสว่าง; รุ่งนภา คำผาง; ทรงยศ พิลาสันต์; รักมณี บุตรชน; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2011)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ (Cost-benefit analysis) โดยการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ต้นทุนความเจ็บป่วยด้วย ...
  • การศึกษากระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตสุขภาพ 

   จารุวรรณ ธาดาเดช; Charuwan Tadadej; สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; Sirima Mongkolsamlit; ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; Natkamol Chansatiporn; รณภูมิ สามัคคีคารมย์; Ronnapoom Samakeekarom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-10)
   แม้ว่าการวัดผลการดำเนินงานคือหัวใจของแนวคิดการพัฒนาเพื่อการจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน แต่หากขาดความรู้ใน“กระบวนการถ่ายทอด”ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติงานประจำวันให้สอดรับตามเป ...
  • การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดการมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ในนักเรียนมัธยมปลายและอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 

   ธนะพงศ์ จินวงษ์; Dhahapong Chinwongse; เรืองชัย บุญยศักด์; นวลละออ วิวัฒน์วรพันธ์; รัตนา เอื้อวิทยาศุภร; พชรพร สุวิชาเชิดชู (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดการมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายและอาชีวศึกษา จ. นครราชสีมา การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบในการหาตัวชี้วัด การมี พฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ใ ...
  • ตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย 

   เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; ศิริขวัญ บริหาร; วีระศักดิ์ พุทธาศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015)
   การใช้ยาไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาสำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาเกินความจำเป็น การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่คำนึงถึงเชื้อดื้อยา การใช้ยาราคาแพงนอกบัญชียาหลัก การใช้ยาที่มีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย การใช้ยาโดยบุคลากรทางการแ ...
  • ตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยใน (Administrative data) กับคุณลักษณะของโรงพยาบาล 

   Jadej Thammatacharee; จเด็จ ธรรมธัชอารี; สาหร่าย เรืองเดช; Sarai Rueangdej; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; National Health Security Office (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   การศึกษาวิจัยเรื่องตัวชี้วัดคุณภาพจากข้อมูลผู้ป่วยในกับคุณลักษณะของโรงพยาบาล เป็นการศึกษาถึงตัวชี้วัดทางคุณภาพของหน่วยบริการจากข้อมูลผู้ป่วยใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบตัวชี้วัดซึ่งมีการใช้ในการประเมินคุณภาพของหน่วยบริ ...
  • ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร 

   นารีรัตน์ จิตรมนตรี; วิไลวรรณ ทองเจริญ; สาวิตรี ทยานศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2009)
   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทำให้มีอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เคยปฏิบัติมาในอดีต อย่างไรก็ตามบางชุมชนและบางครอบครัวยังสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี การค้นหาแล ...
  • รายงานตัวชี้วัดการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยา 

   โครงการพัฒนาสารสนเทศด้านยาของผู้ป่วยนอกรายบุคคลในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013)
   ในทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศได้ช่วยให้แผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาลเก็บข้อมูลการจ่ายยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงการบริหารจัดการ เช่น การคำนวณมูลค่ายาเพื่อเรียกเก็บ การพิมพ์ฉลากยาสำเร็จรูป การบริหารเว ...
  • สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ 

   ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์; ดวงฤดี ลาศุขะ; พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์; นฤมนัส คอวนิช; ทศพร คำผลศิริ (สำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-12)
   การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อจะนําไปใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพและการจัดบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศของตัวชี้วัดสุขภาพ ...