Now showing items 1-11 of 11

  • กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด 

   ศศิธร ธนะภพ; Sasithon Tanapop; อรทัย เขียวเจริญ; นิลวรรณ อยู่ภักดี; พารุณี ยิ้มสบาย; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์; Naresuan University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข, 2006)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำฐานข้อมูลสุขภาพประชาชนรายบุคคลภายในจังหวัด เชื่อมโยงระหว่างความจำเป็นทางสุขภาพและการใช้บริการสุขภาพของประชากร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านซื้อบริการสุขภาพที่ระดับจังหวัด ...
  • การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-01)
   ในการจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลสถิติสุขภาพในหลายลักษณะตามรูปแบบการใช้ข้อมูล โดยการพัฒนาในระยะที่ 2 มีการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระบบนำเสนอข้อมู ...
  • การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (2014-04-01)
   โครงการจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูลสถิติสุขภาพ ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและครบถ้วน 2. เพื่อจัดทำระ ...
  • การพัฒนาคุณภาพบริการระดับปฐมภูมิและการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอด้วยเครื่องมือสารสนเทศ 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-05)
   เครื่องมือสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยแปลงข้อมูลที่จัดเก็บให้เกิดเป็นสารสนเทศที่มีความหมายสามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับหน่วยบริการสุขภาพ ...
  • การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ 

   ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์; Nathon Chaiyakunaprik; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์; Naresuan University. Faculty of Pharmacy (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลระบบบริการสุขภาพ และประเมินศักยภาพของฐานข้อมูลต่อการนำไปใช้วิจัยเพื่อประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ (health outcomes research) ความเป็นธรรมทางสุขภาพเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ระเบียบวิธีวิจัย ...
  • การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol; สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-01)
   การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพที่ต่อเนื่อง และต่อยอดในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานด้านข้อมูลคลินิกและร้านขายยา โดยมีการรวบรวมข้อมูลพ ...
  • การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Pinij Faramnuayphol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-04-01)
   สารสนเทศภูมิศาสตร์ของทรัพยากรสุขภาพ มีความสำคัญต่อการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ เพื่อการให้บริการที่ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ จะบ่งบอกถึงที่ตั้งของสถานพยาบาล ...
  • การศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต 

   สุกัญญา ประจุศิลป; Sukanya Phachusin; อารีย์วรรณ อ่วมตานี; อนิรุทธ์ สติมั่น; ครรชิต จามรมาน; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Nursing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจความน่าเชื่อถือของเว็บสุขภาพไทย และ (2) วิเคราะห์กระบวนการจัดทำเว็บสุขภาพในประเทศไทย แบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการสำรวจเว็บสุขภาพของไทยทั้งหมด ...
  • การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ 

   บุญเรือง เนียมหอม; Boonruang Niamhom; กำพล ดำรงค์วงศ์; ปรียาพร ฤกษ์พินัย; Kampol Dumrongworng; Preeyaporn Rerkpinay; จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Education (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจสภาพและปัญหาการดำเนินงานในการจัดพิมพ์และเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพของผู้จัดพิมพ์ในประเทศไทย (2) ศึกษาผู้แปลงข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน ลักษณะผลงานที่ทำ กระบวนการเข้าสู่อาชีพ ...
  • สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของหนังสือพิมพ์รายวัน 

   พนม คลี่ฉายา; Phanom Khlichaya; นภวรรณ ตันติเวชกุล; รัตนา ทิมเมือง; Naphawan Tantiwetchakul; Ratana Timmuang; มหาวิทยาลัยรังสิต. บัณฑิตวิทยาลัย; Rangsit University. Graduted of University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปริมาณและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพของสื่อหนังสือพิมพ์ ระบุบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพทางหนังสือพิมพ์ การให้ความสำคัญแก่การนำเสนอเนื้อหาสุขภาพข้อจำกัดในการทำงาน ...
  • เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทย 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; Sauwakon Ratanawijitrasin; ภูรี อนันตโชติ; ทวีพงษ์ อารียโสภณ; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; ศนิตา หิรัญรัศมี; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; Puree Anantachoti; Tweepong Ariyasopon; Jiraporn Usanakornkul; Sanita Hiranrasamee; Inthira Kanjanapiboon; ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา; Pharmaceutical System Research and Intellience Center (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   โครงการเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล เป็นแนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม (rational use of drugs) ที่พัฒนาระบบการสนับสนุนโรงพยาบาลในการติดตามการใช้ยา โดยการสร้างกลไกการวิเคราะห์การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ...