Now showing items 1-11 of 11

  • การประเมินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วิชุดา โค้วธนพานิช; ไท ชาญกล; ชัชวาล สิมะสกุล; ปาริชาติ พัฒนะเมฆา; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2008-10-25)
   ในปี พ.ศ.2535 ประเทศไทยได้ก้าวกระโดดใหญ่อีกครั้งในการปฏิรูประบบการคลังสุขภาพกล่าวคือ การประกาศใช้ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้ความมั่นใจว่าประชาชนจำนวนกว่าหนึ่งล้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการ ...
  • การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดขอนแก่น 

   อรุณ จิรวัฒน์กุล; Aroon Chirawatkul; วีระชัย โค้วสุวรรณ; พีระพงศ์ บุญสวัสดิ์กุล; บัญศรี ปราญนศักดิ์; กัลยา พัฒนศรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   Evaluation of emergency service system at the scene of Khon Kaen provinve This descriptive research aimed to evaluate emergency service system at the scene of Khon Kaen province. An evaluation issues emphasized on helping ...
  • การพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย 

   งามนิตย์ ราชกิจ; Ngamnith Ratchakit; พงศ์พันธุ์ เชิดชู; ภาสกร ณ พิกุล; สุริยา ทวีกุล; Phongpan Chirdchu; Passakorn Napikul; Suriya Taveekul; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   การพัฒนารูปแบบการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถยนต์โดยสารรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและหากลวิธีที่เหมาะสมในการจัดระบบสร้างเสริมความปลอดภัยในรถโด ...
  • การศึกษาเปรียบเทียบ การสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น 

   วิทยา ชาติบัญชาชัย; Witaya Chadbanchachai; สุรชัย สราญฤทธิชัย; สุนันทา ศิริวัฒน์; จิราวดี ชุมศรี; ศิริกุล กุลเลียบ; Surachai Saranrittichai; Sunanta Sriwiwat; Jirawadee Chumsri; Sirikul Kulleub (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   The Comparative Study for Quality of Trauma Treatment Before and After the Revision of Trauma Audit, Khon Kaen HospitalsDuring 1994 – 1995, the preventable death rate of the Khon-Kaen Hospital dropped from 3.2% to 2.7%. ...
  • มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย : เอกสารทบทวนความรู้ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)
   มาตรการทางกฎหมายเพื่อถนนปลอดภัย กฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ ด้วยการควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้ถนนและการจัดสรรทรัพยากรของรัฐเพื่อการดำเนินกิจกรรม กฏหมายนอกจากใช้ควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้ยานพาหนะแล้วยั ...
  • สถานการณ์ของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; ซำแก้ว หวานวารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
   สถานการณ์ของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนับตั้งแต่ พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 ยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นระบบว่า เจตนารมย์ของกฏหมายนี้ได้รับการตอบสนองจากผู้เกี่ยวข้องเพียงใด ...
  • สถานการณ์สถานะสุขภาพในเด็กและเยาวชน 

   ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2006)
   แนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์สูง ในปี พ.ศ. 2539-2540 อัตราการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์สูงสุด และมีแนวโน้มที่ลดลงในปีต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ด้านทันตกรรมในเด็กและเยาวชนจะกล่าวถึงทั้งเรื่องของสภาว ...
  • สถานการณ์สุขภาพในเขตภาคเหนือตอนบน 

   รัตนา พันธ์พานิช; Ratana Phanphanit; เกรียงไกร ศรีธนวิบุลชัย; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; Kiakrai Sritanawiboolchai; Penphapa Siwirot; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์; Chiang Mai University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
  • อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539 

   วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; อมรรัตน์ โพธิพรรค; พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์; กุลยา นาคสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997)
   โครงการศึกษาอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยในคนขับรถยนต์ และผู้โดยสารด้านหน้าของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ใน 4 จังหวัด คือ ...
  • เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ : กรณีศึกษาของประเทศไทย 

   วิทยา ชาติบัญชาชัย; Wittaya Chadbunchachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015)
   อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับโลก ทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนในเด็กเป็นสาเหตุ ของการเสียชีวิตที่สำคัญของเด็ก สูงเป็นอันดับสองรองมาจากการจมน้ำ ซึ่งในประเทศไทยปี 2553-2556 มี เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ...
  • โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการถนนปลอดภัย 

   ลำดวน ศรีศักดา; Lumduan Srisakda; สุวิทย์ วรวิสุทธิกุล; วสันต์ จอมภักดี; พลกฤษณ์ กรุดพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   โครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีในชุดโครงการ ถนนปลอดภัยโครงการประเมินกลยุทธ์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้และผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการศึกษาและนำมาใช้อย่างได้ผลในการลดอุบัติเหตุหรือเพิ่ ...