Now showing items 41-60 of 5388

  • ธนาคารออกานอยด์มะเร็งตับและท่อน้ำดีไทย และฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงลึกสำหรับการหาตัวชี้วัดชีวภาพและพัฒนาการรักษาแบบจำเพาะต่อผู้ป่วย 

   นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา; Nipan Israsena Na Ayudhaya; พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์; Pisit Tangkijvanich; สิระ ศรีสวัสดิ์; Sira Sriswasdi; แพรวพรรณ อิงรุ่งเรืองเลิศ; Praewphan Ingrungruanglert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-04)
   มะเร็งตับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ การรักษาปัจจุบันยังได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากเสียชีวิตจากโรคนี้ เมื่อไม่นานมานี้เกิดเทคโนโลยีใหม่ทำให้สามารถเพาะมะเร็งตับของผู้ป่วยในรูปแบบสามมิติที่เรียกว่าออกานอยด์ ...
  • การพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันโรคปอมเปย์ สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; Montarat Thavorncharoensap; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; Usa Chaikledkaew; ศิตาพร ยังคง; Sitaporn Youngkong; ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล; Duangrurdee Wattanasirichaigoon; กัญญา ศุภปีติพร; Kanya Suphapeetiporn; ทิพยวิมล ทิมอรุณ; Thipwimol Tim-Aroon; จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์; Chulaluck Kuptanon; พลกร กิจศิริวัฒนกุล; Ponlakorn Kitsiriwattanakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กรณีการวินิจฉัยดูแลรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคปอมเปย์ สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูล ...
  • การพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันโรคเอ็มพีเอสสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; Montarat Thavorncharoensap; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; Usa Chaikledkaew; ศิตาพร ยังคง; Sitaporn Youngkong; ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล; Duangrurdee Wattanasirichaigoon; อัจฉรา เสถียรกิจการชัย; Achara Sathienkijkanchai; ทิพยวิมล ทิมอรุณ; Thipwimol Tim-Aroon; จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์; Chulaluck Kuptanon; ชัยศิริ เหลืองสินศิริ; Chaisiri Luangsinsiri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กรณีการวินิจฉัยดูแลรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรค เพื่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคเอ็มพีเอส สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการทบทว ...
  • การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนระหว่างจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำม่วน สปป.ลาว 

   ทิพย์วิภา สังข์อินทร์; Tipvipa Sang-in; เกรียงไกร ประเสริฐ; Kriengkrai Prasert; ภาณุ อดกลั้น; Panu Odklun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-09-14)
   โรงพยาบาลนครพนมมีภารกิจหลักทั้งด้านการให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามพรมแดนจากแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) แต่เนื่องจากระเบียบด้านความมั่นคง ...
  • โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการอ่านแบบบูรณาการในโรงเรียนและต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรม สำหรับคัดกรองและบำบัดช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความบกพร่องทักษะด้านการอ่าน (ปีที่ 3) 

   ภาสกร ศรีทิพย์สุโข; Paskorn Sritipsukho; อิสราภา ชื่นสุวรรณ; Issarapa Chunsuwan; ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์; Tawanchai Jirapramukpitak; ติรยา เลิศหัตถศิลป์; Tiraya Lerthattasilp; กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์; Kanokporn Vibulpatanavong; น้ำฝน ศรีบัณฑิต; Namfon Sribundit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   โครงการวิจัยในปีที่ 3 นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การบำบัดความบกพร่องทักษะด้านการอ่านระหว่างเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความบกพร่องทักษะด้านการอ่าน ในโรงเรียนกลุ่มศึกษากับกลุ่มควบคุม ภายหลังจากการจัดการสอนเสริมต่อ ...
  • Move that Mountain ทำสิ่งใหญ่ให้เปลี่ยนแปลง 

   กองทรัพย์ ชาตินาเสียว; พรประไพ เสือเขียว; อภิญญา วิภาตโยธิน; อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   โรคไม่ติดต่อเป็นภัยสุขภาพที่ร้ายแรง คร่าชีวิตมนุษย์ปีละกว่า 40 ล้านคน โดยเป็นสาเหตุ 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตของชาวโลก เป็นที่น่ายินดีว่า ยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งพยายามนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ ...
  • การศึกษาภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์เดี่ยวที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเรื้อรังของประเทศไทยโดยใช้ชิป 

   ทัศมลวรรณ ไชยสังข์; Tassamonwan Chaiyasung; สุรัคเมธ มหาศิริมงคล; Surakameth Mahasirimongkol; ปุณณา คุณหพันธ์; Punna Kunhapan; จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา; Jakris Eu-ahsunthornwattana (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
   การศึกษาภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์เดี่ยวที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเรื้อรังของประเทศไทยโดยใช้ชิป เป็นโครงการที่ดำเนินการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 1,800 ตัวอย่าง โดยในปีที่ 1 รับตัวอย่างจาก 4 โครงการ เพื่อดำเนินการ ...
  • การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี endovascular treatment ในประชากรไทย 

   วรัญญา รัตนวิภาพงษ์; Waranya Rattanavipapong; บุสดี โสบุญ; Budsadee Soboon; วิลาวรรณ ล้วนคงสมจิตร; Vilawan Luankongsomchit; ยงชัย นิละนนท์; Yongchai Nilanont; ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย; Thanaboon Worakijthamrongchai; มนันชยา กองเมืองปัก; Mananchaya Kongmuangpuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
   โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program, HITAP) ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยในหัวข้อ ...
  • การจัดทำทิศทางและโจทย์วิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

   ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sriphan Tantiwet; สมหญิง พุ่มทอง; Somying Pumtong; พักตร์วิภา สุวรรณพรหม; Puckwipa Suwannaprom; ศิริตรี สุทธจิตต์; Siritree Suttajit; อัญชลี จิตรักนที; Anchalee Jitraknatee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 และให้การสนับสนุนทุนวิจัยรวมทั้งจัดการงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ในระบบยาของประเทศและปัจจัยแวดล้อม ...
  • คู่มือการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; อรุณ บุญสร้าง; Arun Boonsang; อารี บุตรสอน; Aree Butsorn; สง่า ทับทิมหิน; Sanga Tubtimhin; วิโรจน์ เซมรัมย์; Wirote Semrum; นิฤมล กมุทชาติ; Nirumon Kamuttachat; อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์; Amornrit Chaaumphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   โรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างในสังคมใดๆ ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้นหลายด้าน ทั้งด้านชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ทุกด้านสามารถตรวจวัดได้ทั้งในระดับปัจเจก ระดับสังคม และระดับประเทศ ตลอดจนระดับนานาชาติ ...
  • คู่มือการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน 

   กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; อรุณ บุญสร้าง; Arun Boonsang; อารี บุตรสอน; Aree Butsorn; สง่า ทับทิมหิน; Sanga Tubtimhin; วิโรจน์ เซมรัมย์; Wirote Semrum; นิฤมล กมุทชาติ; Nirumon Kamuttachat; อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์; Amornrit Chaaumphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีการใช้หน้ากากอนามัยและชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งการสวมหน้ากากเป็นการป้องกันตนเองเมื่อสัมผัสใ ...
  • บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย 

   วริทธิ์นันท์ ศุภารักษ์สืบวงศ์; Warithnan Suparaksuebwong; วรนันท์ สาลียงพวย; Woranan Saleeyongpuay; กิตติ อัคควัฒนกุล; Kitti Akkawattanakul; พิรญาณ์ สายชล; Piraya Saichol; บุศรา จินตวง; Butsara Chintuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) (ปัจจุบันคือ ...
  • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อลดภาวะเครียดและวิตกกังวลจากผลกระทบ COVID-19 สำหรับประชาชน 

   เอื้อญาติ ชูชื่น; Uayart Chuchuen; ปวีณา นันทวิสิทธิ์; Pavena Nuntawisit; Pfaff, Glenn; นันทา ชัยพิชิตพันธ์; Nanta Chaipichitpan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพในเดือนเมษายน ค.ศ. 2020 จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบนี้ เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ดังนั้น การดูแลตนเองเพื่อลดควา ...
  • คู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน การจัดการภาวะวิกฤต หลังการระบาดของโรคโควิด-19 

   สุรศักดิ์ สุนทร; Surasak Soonthorn; อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; ลัดดา เหลืองรัตนมาศ; Ladda Leungratanamart; จินตนา ทองเพชร; Jintana Tongpeth; ลักคณา บุญมี; Lakkana Boonmee; ธนิฏฐา ทองนาค; Thanittha Thongnak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้มีความสำคัญในการดำเนินงานด้านจัดการสุขภาพชุมชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน นอกจากนี้ยังมีบทบาทเป็นผู้นำพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย ...
   Tags:
  • การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะหลังวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 โดยบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพที่ 5 และ 6 

   สุรศักดิ์ สุนทร; Surasak Soonthorn; อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; ลัดดา เหลืองรัตนมาศ; Ladda Leungratanamart; จินตนา ทองเพชร; Jintana Tongpeth; ลักคณา บุญมี; Lakkana Boonmee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนหลังภาวะวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 (Post Crisis Management) ของอาสาสมัครสาธารณสุ ...
   Tags:
  • การจัดทำระบบทะเบียนผู้ป่วยผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงแบบสหสถาบันแบบครบวงจร (ปีที่ 2) 

   เจตทะนง แกล้วสงคราม; Jettanong Klaewsongkram; ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร; Pawinee Rerknimitr; ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ; Yuttana Srinoulprasert; สุปราณี บูรณประดิษฐ์กุล; Supranee Buranapraditkun; ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์; Ticha Rerkpattanapipat; กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ; Kumutnart Chanprapaph; ปภาพิต ตู้จินดา; Papapit Tuchinda; ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี; Leena Chularojanamontri; ชุติกา ศรีสุทธิยากร; Chutika Srisutthiyakorn; วรีพร ดิสภานุรัตน์; Wareeporn Disphanurat; พัลลภ จักรวิทย์ธำรง; Panlop Chakkavittumrong; นภัทร โตวณะบุตร; Napatra Tovanabutra; ชลภัทร สุขเกษม; Chonlaphat Sukasem (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
   ผู้ป่วยผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง จำนวน 195 ราย ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการวิจัยนี้ ผลการศึกษาพบว่าผื่นแพ้ยาชนิด Steven-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN) และ drug reaction with eosinophilia and systemic ...
  • บัญชีข้อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย 

   คิดคม สเลลานนท์; Kidkom Salelanont (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เริ่มแผนงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) (ปัจจุบันคือ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)) ...
  • คู่มือ SNOMED CT ภาษาไทย 

   ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์; Daorirk Sinthuvanich (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   ในปี พ.ศ. 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ได้เริ่มศึกษาวิจัยมาตรฐานสากล Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT) ซึ่งเป็นระบบศัพท์ทางการแพทย์มีความครอบคลุมการแพทย์ในสาขาต่างๆ ทั้ง ...
  • Lit the FHIR in Thailand By SIL-TH 

   รัฐ ปัญโญวัฒน์; Rath Panyowat; กวิน สิริกวิน; Kwin Sirikwin; ธนภพ ณ นครพนม; Thanaphop Na Nakhonphanom; ณัฐดนัย ไทยพิพัฒน์; Natdanai Thaipipat; ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ; Supharerk Thawillarp (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   มาตรฐาน Health Level 7 Fast Health Interoperability Resources (HL7 FHIR) เป็นมาตรฐานข้อมูลสุขภาพในกลุ่ม structural and syntactic data standard ที่ได้รับการยอมรับและหลายประเทศกำหนดให้เป็นมาตรฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ เช่น ...
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชนิดอิมัลเจลจากควอลัมเซนซิงโมเลกุลชนิดทริปโตฟอลเพื่อการร่วมรักษาเชื้อราก่อโรคในกลุ่ม Scedosporium spp. และเชื้อราที่มีรายงานการดื้อยาต้านเชื้อรามาตรฐาน 

   ภัสเนศวร์ สุขโพธิ์เพชร; Passanesh Sukphopetch; ธิตินันท์ กิติสิน; Thitinan Kitisin; วัชรมาศ ม่วงแก้ว; Watcharamat Muangkaew; ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์; Natthawut Thitipramote; อานนท์ พัดเกิด; Arnon Pudgerd (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
   ปัจจุบันเชื้อราก่อโรคในคนที่มีรายงานการดื้อยามีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้เชื้อรากลุ่มดื้อยาต้านเชื้อรามาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่ม Azole ที่พบบ่อย ได้แก่ เชื้อราในกลุ่ม Candida albicans และ Aspergillus fumigatus กลุ่มที่พบรายงา ...