Knowledge Bank

การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Show simple item record

dc.contributor.author วิชัย เอกพลากร en_US
dc.contributor.author แสงโสม เกิดคล้าย en_US
dc.contributor.author วัชรี แก้วนอกเขา en_US
dc.contributor.author ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ en_US
dc.contributor.author นฤมล ศิลารักษ์ en_US
dc.contributor.author สนธยา ถนอมสวย en_US
dc.date.accessioned 2008-12-04T04:15:08Z en_US
dc.date.accessioned 2557-04-16T15:59:34Z
dc.date.available 2008-12-04T04:15:08Z en_US
dc.date.available 2557-04-16T15:59:34Z
dc.date.issued 2008-12-04T04:15:08Z en_US
dc.identifier.citation วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2540 : p129-140 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11228/1065 en_US
dc.description.abstract จากการศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พบว่าไม่ต่างจากแรงงานก่อสร้างในพื้นที่อื่นเท่าใดนัก นั่นคือ สถานที่พักอาศัยแออัด สุขอนามัยไม่ดี การทำงานเสี่ยงต่ออันตราย และต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลเองขณะที่มีพฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคลสูง ข้อมูลเหล่านี้สมควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หันมาให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการดูแลเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้กลุ่มแรงงานก่อสร้า้ง อันถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเราต่อไป en_US
dc.format.extent 826364 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language Thai en_US
dc.language.iso en_US en_US
dc.title การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี en_US
dc.identifier.callno JV5N2-6 en_US
dc.identifier.contactno HSRI Journal en_US


Fulltext

 
 This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1040]
    บทความวิชาการ

Show simple item record