Now showing items 1-2 of 2

  • การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ : ประเด็นข้อขัดแย้ง 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; ถาวร สกุลพาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-03)
  • ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; ณิชากร ศิริกนกวิไล; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2011-09)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดความกันดารของพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจ่ายค่าตอบแทน “เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย” แก่บุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานข้อเสนอการปรับ ...