Knowledge Bank

ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1040]
    บทความวิชาการ