Collections in Health Systems Research Institute

Recent Submissions

 • การเตรียมพร้อมและการจัดการตอบโต้การระบาดของโควิด-19 ในศาสนสถาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย; Jittaporn Mongkonkansai; จำนงค์ ธนะภพ; Chamnong Thanapop; ศศิธร ธนะภพ; Sasithorn Thanapop; วาริท เจาะจิตต์; Warit Jawjit; ธนพร คำพยา; Tanaporn Khamphaya; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Uraiwan Madardam; จิรพัฒน์ นาวารัตน์; Jiraphat Nawarat; ประเสริฐ มากแก้ว; Prasert Makkaew; จารุภา เลขทิพย์; Charupa Lektip; นิธิมา หนูหลง; Nitima Nulong; นพดล ปรีชา; Nopadol Precha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-04)
  ศาสนสถาน เป็นสถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เคารพและศรัทธาได้เข้ามาประกอบดำเนินกิจกรรมสำคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากขึ้น การศึกษานี้เป็น ...
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและขับเคลื่อนงานของครูข้างถนน ประสบการณ์เรื่องเล่าการทำงานภาคสนามของครูข้างถนน 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและอบรมองค์ความรู้ ทักษะแนวทางความคิดเพื่อการทำงานกับเด็กและเยาวชน เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้การทำงานของครูข้างถนนกับเด็กกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการค้นหาและข้อจำกัดของระบบและผลั ...
 • ชีวิตและสุขภาพของเด็กต่างด้าวและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

  ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม มีเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน โดยผ่านชุดการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ...
 • ชีวิต สุขภาพ และ การเข้าถึงระบบสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในเมือง: การศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นในกรุงเทพมหานคร 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพและการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในเมืองในประเทศไทย และเพื่อศึกษาพัฒนาโจทย์วิจัยทางด้านสุขภาพ และการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในเ ...
 • ปัญญาประดิษฐ์กับความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม 

  ปิยณัฐ ประถมวงษ์; Piyanat Prathomwong; ปกรณ์ สิงห์สุริยา; Pagorn Singsuriya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดและกรอบการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม และเพื่อเสนอวาระวิจัยที่จะตอบสนองการวิจัยในระยะยาวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว งานวิจัยนี้เก็บข ...
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนสุขภาวะของครอบครัวเปราะบางในสังคมไทย 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; สายสุดา วงษ์จินดา; Saisuda Vongjinda (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและศึกษานโยบาย มาตรการ กลไกและรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เสนอรูปแบบพัฒนางานวิจัยสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของครอบครัวใ ...
 • แผนดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; ปกรณ์ สิงห์สุริยา; Pagorn Singsuriya; ปิยณัฐ ประถมวงษ์; Piyanat Prathomwong; สายสุดา วงษ์จินดา; Saisuda Vongjinda; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่มีเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน โดยผ่านชุดการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ...
 • ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาเพื่อบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติดในเยาวชนที่ใช้สารเสพติด 

  จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; Jinjutha Chaisena Dallas; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; Duangjai Vatanasin; สายฝน ม่วงคุ้ม; Saifone Moungkum; พรชัย จูลเมตต์; Pornchai Jullamate; เวทิส ประทุมศรี; Watis Pratumsri; มนตรี ขุนอินทร์ทอง; Montree Khuniontrtong; ภาคินี เดชชัยยศ; Pakinee Detchaiyot; สาวิตรี วงศ์อินจันทร์; Sawitree Wonginjun; ศรวิษฐ์ บุญประชม; Sawrawit Boonprachom; สาวิตรี หลักทอง; Sawitree Lakthong; วัชรา ตาบุตรวงศ์; Watchara Tabootwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  การดูแลที่สำคัญในเยาวชนผู้ใช้สารเสพติดในระยะฟื้นฟู คือ การเพิ่มความยืดหยุ่นในชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันภายในจิตใจ เพื่อป้องกันการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการย ...
 • การศึกษาการขยายบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย: ความเป็นไปได้ ต้นทุน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

  ดนัย ชินคำ; Danai Chinnacom; นิธิเจน กิตติรัชกุล; Nitichen Kittiratchakool; วิลาวรรณ ล้วนคงสมจิตร; Vilawan Luankongsomchit; ชนิดา เอกอัครรุ่งโรจน์; Chanida Ekakkararungroj; ณชวิศ กิตติบวรดิฐ; Nachawish Kittibovorndit; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; Sripen Tantivess; พิทยาพล ปีตธวัชชัย; Pittayapon Pitathawatchai; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; Pritaporn Kingkaew (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
  การได้ยินเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดและพัฒนาการทางภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิต หากเด็กมีความผิดปกติทางการได้ยินจะส่งผลกระทบโดยตรงกับพัฒนาการด้านการพูดและภาษารวมถึงการเข้าสังคม การเรียน ภาวะจิตใจ ความจำ ...
 • ประสบการณ์ ผลกระทบ และมิติทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19 (จำนวน 5 กลุ่มประเด็น) 

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  รายงานผลการศึกษาประสบการณ์ ผลกระทบ และมิติทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19 รวม 5 กลุ่มประเด็นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานภายใต้โครงการวิจัย โควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา มีวัตถุประสงค์เพื่ ...
 • รายงานประมวลผลพร้อมบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตผู้คนในสถานการณ์โควิด-19 (จำนวน 100 ชิ้นงาน) 

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  รายงานประมวลบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ฉบับนี้ เป็นรายงานภายใต้โครงการวิจัย โควิด 19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นการประมวลและสังเคราะห์เนื้อหาสาระสำคัญจาก ...
 • โควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา 

  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Juengsateansup; สายพิณ ศุพุทธมงคล; Saipin Suputtamongkol; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ; Narupon Duangwises; ชัชชล อัจนากิติ; Chutchon Ajanakitti; บุษบงก์ วิเศษพลชัย; Bussabong Wisetpholchai; พฤกษ์ เถาถวิล; Preuk Taotawin; สุมาลี มหณรงค์ชัย; Sumalee Mahanarongchai; จิราพร เหล่าเจริญวงศ์; Jiraporn Laocharoenwong; ปาณิภา สุขสม; Panipa Suksom; ตรงใจ หุตางกูร; Trongjai Hutangkura; สราวุธ ทับทอง; Sarawut Thupthong; เชาวน์วัฒน์ มูลภักดี; Chaowat Moonpakdee; ณัฐกร วิทิตานนท์; Nuttakorn Vititanon; สรานนท์ อินทนนท์; Saranond Inthanond; กุลระวี สุขีโมกข์; Kunravee Sukhimoke; ณปภัช สิริเกษมชัย; Napaphat Sirikasemchai; ณัฐสุดา ปั่นทรัพย์; Nutsuda Punsab; ชนาง อำภารักษ์; Chanange Amparuk; ฉัตรชัย ศิริวิทยรัตน์; Chatchai Siriwitayarat; สัมพันธ์ วารี; Sampan Waree; บำเพ็ญ ไชยรักษ์; Bampen Chaiyarak; วิภาวดี โก๊ะเค้า; Wiphavadee Kokhao; จรรยา ยุทธพลนาวี; Janya Youthapolnavee; วิวัฒน์ วนรังสิกุล; Wiwat Wanarangsikul; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwannakit; พลินี เสริมสินสิริ; Palinee Sermsinsiri; สุนีย์ สุขสว่าง; Sunee Sooksawang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  โครงการวิจัยโควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา (COVID-19 in Thai Society: Documenting Coronavirus Crisis and Epidemic Responses) มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกประสบการณ์ ทำความเข้าใจวิธีคิดแล ...
 • พินิจวิกฤติ โควิด 19 : อคติ อารมณ์ ประสบการณ์และความหวัง 

  นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ; Narupon Duangwises; พฤกษ์ เถาถวิล; Preuk Taotawin; ปาณิภา สุขสม; Panipa Suksom; ชัชชล อัจนากิตติ; Chutchon Ajanakitti; กุลระวี สุขีโมกข์; Kunravee Sukhimoke; บุษบงก์ วิเศษพลชัย; Bussabong Wisetpholchai; บำเพ็ญ ไชยรักษ์; Bampen Chaiyarak; ณัฐกร วิทิตานนท์; Nuttakorn Vititanon; จรรยา ยุทธพลนาวี; Janya Youthapolnavee; วิภาวดี โก๊ะเค้า; Wiphavadee Kokhao; สราวุธ ทับทอง; Sarawut Thupthong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
  หลายคนอาจเคยรับรู้เกี่ยวกับโรคระบาดที่น่าสะพรึงกลัวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น การระบาดของไข้ทรพิษที่ทำให้ผู้คนต้องอพยพย้ายเมืองหรือทิ้งหมู่บ้าน เรื่องเล่าของผู้ป่วยที่มีผิวหนังพุพองด้วยฝีหนอง นอนป่วยหรือตายบนเตียงที่ปูด้วยใบตอง ...
 • รายงานประมวลผลบันทึกส่วนบุคคล (Autoethnographies) จากเรื่องราวของบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคคลทั่วไป (จำนวน 200 ชิ้นงาน) 

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  รายงานประมวลสถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายจากบันทึกส่วนบุคคล (Autoethnography) เป็นรายงานภายใต้โครงการวิจัย โควิด 19 กับสังคมไทย: บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา ซึ่งได้วิเคราะห์บันทึกส่วนบุคคลหรืออัตชาติพันธุ์วรรณนา ...
 • การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการระบาดขั้นวิกฤติของโควิด-19 

  ศิราณี อิ่มน้ำขาว; Siranee Imnamkhao; ภรรวษา จันทศิลป์; Bhanwasa Jantasin; ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์; Chanyawee Chaiwong; ทรงสุดา หมื่นไธสง; Songsuda Muenthaisong; จงลักษณ์ ทวีแก้ว; Chonhlak Taveekaew; ณัฐวุฒิ สุริยะ; Natthawut Suriya; วรนาถ พรหมศวร; Woranart Promsuan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการระบาดขั้นวิกฤติของโควิด-19 ใช้รูปแบบการวิจัยผสมผสานวิธี โดยใช้กรอบ Health Care ...
 • การหาปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนในประเทศไทย 

  วลาสินี ศักดิ์คำดวง; Walasinee Sakcamduang; บุญรัตน์ จันทร์ทอง; Boonrat Chantong; ศรินทร์ สุวรรณภักดี; Sarin Suwanpakdee; อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล; Anuwat Wiratsudakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2022)
  Antimicrobial resistance (AMR) is becoming more of a problem in both human and veterinary medicine. The major causes of antibiotic resistance include improper antimicrobial usage. Furthermore, antibiotic usage in veterinary ...
 • รูปแบบการบริการรักษาพยาบาลและประสบการณ์ต่อการติดตามการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในช่วงเวลาก่อนการระบาดและช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของแพทย์ พยาบาลและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 

  สุภาภรณ์ วรอรุณ; Supaporn Voraroon; ณัฎฐวรรณ คำแสน; Natawan Khumsaen; ศิริพร ชุดเจือจีน; Siriporn Chudjuajeen; สุพรรณี เปี้ยวนาลาว; Supannee Peawnalaw; อุมากร ใจยั่งยืน; Umakorn Jaiyungyuen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธีวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริการรักษาพยาบาลและประสบการณ์ต่อการติดตามการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ...
 • คู่มือการประเมินการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (EE-AMR Tool, Thailand) 

  สุริยะ วงศ์คงคาเทพ; Suriya Wongkongkathep; อมรรัตน์ วิจิตรลีลา; Amornrat Vijitleela; ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย; Nattawan Palavutitotai; ปริชาติ บุญรอด; Parichat Boonrod; นันทิยา สมเจตนากุล; Nuntiya Somjetanakul; นิธิมา สุ่มประดิษฐ์; Nithima Sumpradit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-11)
  การดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance: AMR) เป็นปัญหาระดับโลก เชื้อสามารถสร้างกลไกที่ทำให้เกิดดื้อต่อยาและแพร่กระจายต่อไปได้เป็นวงกว้าง นอกจากนี้เชื้อดื้อยายังสามารถถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมดื้อยาไปสู่เชื้อสายพันธุ์อื่นๆ ...
 • การวิเคราะห์สถานการณ์กำลังคนด้านการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล 

  สมหญิง พุ่มทอง; Somying Pumtong; ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช; Luerat Anuratpanich; วีรวัฒน์ มโนสุทธิ; Weerawat Manosuthi; นิธิมา สุ่มประดิษฐ์; Nithima Sumpradit; วิศัลย์ มูลศาสตร์; Visal Moolasart; วราภรณ์ เทียนทอง; Varaporn Thienthong; ฐิติพงษ์ ยิ่งยง; Thitipong Yingyong; วันทนา ปวีณกิตติพร; Wantana Paveenkittiporn; พิทักษ์ สันตนิรันดร์; Pitak Santanirand; สุกัญญา นำสวัสดิ์; Sukanya Numsawad (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์กำลังคนด้านการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาอุปสงค์และอุปทานของกำลังคนด้านการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และคาดการณ์กำลังคนการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย ...
 • การศึกษารายประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 (บทความ 15 เรื่อง) 

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  รายงานผลการศึกษารายประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 (บทความ 15 เรื่อง) นี้ จัดทำขึ้นภายใต้ “โครงการวิจัยโควิด-19 กับสังคมไทย : บันทึกวิกฤติและประสบการณ์การรับมือไวรัสโคโรนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อร ...

View more