Now showing items 1-20 of 20

  • Global Warming and Human Health 

   Somchai Bovornkitti; สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
  • Global Warming and Malaria Update 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • Global Warming VS. Climate Change 

   Somchai Bovornkitti; สมชัย บวรกิตติ (Health Systems Research Institute, 2552)
  • Global Warming: An Australian Perspective 

   Toussaint,L.F. (Health Systems Research Institute, 2552-09)
   There is already an abundance of publications on climate change and global warming. Most, but not all, support the theory that carbon dioxide emissions are the prime cause. There is anecdotal and some scientific evidence ...
  • การบริโภคเนื้อวัวกับภาวะโรคร้อน 

   สมชัย บวรกิตติ; สายชล เกตุษา; Somchai Bovornkitti; Saichol Ketsa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-03)
  • ประเทศไทยร้อนขึ้นหรือ 

   สมชัย บวรกิตติ; เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์; Somchai Bovornkitti; Benjalak Karnchanasest (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบต่อพืช 

   สายชล เกตุษา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ภาวะโลกร้อน คือ อุณหภูมิบรรยากาศผิวโลกสูงขึ้น อุณหภูมิสูงสามารถทำให้พืชได้รับอันตรายและอาจทำให้พืชตายได้ โดยกลวิธีหลายทาง แม้ว่าในทางธรรมชาติ พืชมีความสามารถในการป้องกันตัวเองให้อยู่รอดจากอันตรายที่เกิดจากอุณหภูมิสูง ...
  • ภาวะโลกร้อนกับภัยน้ำท่วม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ภาวะโลกร้อนกับเพศทารกแรกคลอดในประเทศไทย 

   อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ; สมชัย บวรกิตติ; Orawan Siriratpiriya; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-03)
   ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2449-2548) อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วง พ.ศ. 2538-2549 โดยปีที่ร้อนที่สุดคือ พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2548 คณะผู้วิจัยสนใจว่าภาวะโลกร้อนช่วงนี้เป็นปัจจัยอิงกำหนดเพศภาวะของคนไทยเพียงใด ...
  • ภาวะโลกร้อนกับเพศประชากร 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • ภาวะโลกร้อนกับโรคมาลาเรีย 

   สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ; เสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ; สมชัย บวรกิตติ; Supatra Thongrungkiat; Setthawut Keawviset; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 0.74-0.18 องศาเซลเซียส (1.33-0.32 องศาฟาเรนไฮด์) ในขณะที่อุบติการณ์ของภัยธรรมชาติและโรคระบาดก็เพิ่มขึ้น มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อปัญหาโ ...
  • ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ 

   พูนพิภพ เกษมทรัพย์; Poonpipope Kasemsap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • ภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อจุลชีพก่อโรคในคน 

   ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์; Chanvit Treeputtarat; จันทพงษ์ วะสี; Chantaphong Wasi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
   ภาวะโลกร้อนเกิดจากการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศจากสารกลุ่มฆลอโรฟลูออโรคาร์บอนและเกิดจากภาวะเรือนกระจกจากการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ มีเธน และไนตรัสออกไซค์ การเปลี่ยนแปลงนี้พบในเวลา 150 ปีที่ผ่านมา และพบสูงขึ้นมากในระยะ ...
  • ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและชีวิต 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกับโรคอุบัติใหม่ 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-09)
  • อวสานกรุงเทพฯ 2563 

   เสรี ศุภราทิตย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งที่มีการเติบโตและพัฒนาที่รวดเร็ว และจัดเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่ 22 ของโลก เมื่อพิจารณาในแง่ของประชากรกว่า 8 ล้านคน กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนลึกกว่า 15 เมตร โดยเป็นที่ราบต่ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ...
  • อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

   สรันยา เฮงพระพรหม; Sarunya Hengpraprom; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; Pornchai Sithisarankul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
   การแปรสภาพภูมิอากาศของโลกส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงคือภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ การกระจายของโรคและพาหะของเชื้อโรคหลายชนิด ซึ่งย้อนกลับมาส่งผลต่อมนุษย์เอง ...
  • เมื่อโลกเปลี่ยน โรคเปลี่ยน 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
  • แก๊สเรดอนกับภาวะโลกร้อน 

   ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
  • โลกร้อนกับโรคระบาด 

   สรันยา เฮงพระพรหม; Sarunya Hengpraprom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ทำให้สิ่งต่างๆ บนโลกนี้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนที่นำมาซึ่งปรากฏการณ์หลายๆ อย่างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของมนุษย ...