Now showing items 1-15 of 15

  • HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 : สู่ความเป็นธรรม ระบบบริการสุขภาพคนพิการ 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-12)
   วารสาร HSRI Forum ฉบับนี้ ได้นำเสนอประเด็น ‘สู่ความ เป็นธรรม ระบบบริการสุขภาพ คนพิการ’ เป็นรายงานพิเศษ เพื่อนำเสนอให้เห็นว่าคนพิการใน สังคมไทยยังไม่ได้รับความเป็น ธรรมในเรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะ ในด้านการเข้าถึงการบริ ...
  • HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015-04)
   ระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการและความต้องการบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็นประเด็นท้าทาย การวิจัยและพัฒนาข้อเสนอทา ...
  • การจ่ายค่าบริการตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของประเทศไทยและต่างประเทศ 

   อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-03)
   การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Group: DRG) ซึ่งเป็นระบบแบ่งกลุ่มผู้ป่วยแบบเฉียบพลัน พัฒนาโดย Robert Fetter และคณะ ที่มหาวิทยาลัยเยล ...
  • การดูแลแบบองค์รวมและการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่สถาบันบำราศนราดูร 

   พนารัตน์ วิศวเทพนิมิต; Panarut Wisawatapnimit; กมลรัตน์ เทอร์เนอร์; Kamolrat Turner (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
   การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นบริการที่สำคัญของบุคลากรด้านสุขภาพ การแพทย์ในปัจจุบันที่เน้นมิติทางชีววิทยา อาจทำให้เกิดการละเลยทางด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ ผู้ใช้บริการอาจรู้สึกว่าคุณ ...
  • การประเมินคุณภาพการบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   เลิศเชาว์ สุทธาพานิช; Lertchoa Suttapanich (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-03)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการบริการ การจัดบริการ การจัดกลุ่มตามระดับการบริการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อกลุ่มคุณภาพการบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าหน่วยและผู้ปฏิบ ...
  • การสร้างดัชนีความลาดเอียงของความไม่เสมอภาค (Slope Index of Inequalities) ในการใช้บริการรักษาพยาบาลภาครัฐของประชากรในพื้นที่เขตสุขภาพ 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
   สำหรับการวิเคราะห์ความไม่เสมอภาคในการใช้-ไม่ใช้บริการสุขภาพของประชากรในพื้นที่นั้น มาตรวัดที่แนะนำ คือ ดัชนีความลาดเอียงของความไม่เสมอภาค (slope index of inequalities) ซึ่งได้จากการหาความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างพื้น ...
  • การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ 

   ประสิทธิ บุญเกิด; Prasit Boonkerd; สุรัชดา ชนโสภณ; Suratchada Chanasopon; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachotphanit; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
   การศึกษานี้วิเคราะห์การใช้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปของคนไทยในกลุ่มที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลใดๆ หรือไม่ทราบสิทธิ รวมถึงไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากร เศรษฐฐานะ ...
  • การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 

   จุฑาทิพ ทั่งทอง; Jutatip Thungthong; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; Onanong Waleekhachonloet; สุรัชดา ชนโสภณ; Suratchada Chanasopon; คุณากร เอี้ยวสุวรรณ; Kunakorn Aewsuwan; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-09)
   แม้การบรรลุระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จะช่วยให้คนไทยทั้งประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น แต่ประชากรกรุงเทพฯ ก็ยังคงมีปัญหาเข้าถึงการรักษาพยาบาลมากที่สุด เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสุขภาพของกรุงเทพฯ ...
  • ทางเลือกเชิงนโยบายเรื่องกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข 

   ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; หทัยชนก สุมาลี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2010-09)
   อาการไม่พึงประสงค์จากการรับบริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือจากความประมาทของผู้ให้บริการก็ตามนำมาซึ่งความสูญเสีย และความขัดแย้งระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการรักษา และมีผลกระทบต่อระบบบริการด้านสุขภาพของประเทศ ...
  • พฤติกรรมบริการอย่างมีมนุษยธรรม : มุมมองระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ 

   ชื่นฤทัย ยี่เขียน; Chuenrutai Yeekian (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-06-30)
   การวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของผู้ป่วยและผู้ให้บริการต่อพฤติกรรมการให้บริการอย่างมีมนุษยธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ให้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017-12)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย บทความพิเศษ 1 บทความ คือ การดำเนินงานชุดโครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการการดื้อยาต้านจุลชีพขององค์การอนามัยโลก ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-03)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 ประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ 11 บทความ คือ 1) ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อนำนโยบายสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ: การวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหากลยุทธ์การปฏิบัต ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-06)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ 11 บทความ คือ 1) ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับระบบบริการปฐมภูมิในปี พ.ศ. 2569 โดย นงลักษณ์ พะไกยะ และคณะ 2) การวิเคราะห์ความต ...
  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-09)
   วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 ประกอบด้วย บทความพิเศษ 1 บทความ คือ เรียนรู้จากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น” ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ...
  • วิกฤตของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   พงค์เทพ สุธีรวุฒิ; Pongthep Sutheravut; อมร รอดคล้าย; Amorn Rodklai; สุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ; Suwat Wiriyapongsukit; สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwannakit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   วิกฤตความรุนแรงของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะอย่างรุนแรงทั้งทายกาย จิต/สังคม และจิตวิญญาณ การรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเริ่มเดือนมีนาคม 2547 ถึงมีนาคม 2550 โดยใช้การสอบถามและการสัมภาษณ์ ...