Now showing items 1-9 of 9

  • การพัฒนาระบบการแพทย์ในการดูแลสุขภาวะของบุคคลข้ามเพศ 

   จิราภรณ์ อรุณากูร; Jiraporn Arunakul; สิระ กอไพศาล; Sira Korpaisarn; รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด; Rapeephan Rattanawongnara Maude; คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์; Komsan Kiatrungrit; ณัฐนิตา มัทวานนท์; Natnita Mattawanon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-07-12)
   บทนำ : ในปัจจุบันบุคคลข้ามเพศเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคมไทยและเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการในการบริการสุขภาพที่จำเพาะ ระบบบริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศยังคงมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุข ...
  • การระบุสารระเหยง่ายบ่งชี้และพัฒนาเครื่องตรวจวัดภาวะทางจิตจากเหงื่อแบบพกพา สำหรับคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช : การศึกษาพหุสถาบัน 

   ชฎิล กุลสิงห์; Chadin Kulsing; ภัทราวลัย สิรินารา; Patthrarawalai Sirinara; ชาวิท ตันวีระชัยสกุล; Chavit Tunvirachaisakul; Maes, Michael; ณัฐนี ตั้งกิจอนันต์สิน; Nuttanee Tungkijanansin; จามรี สอนบุตร; Jarmmaree Sornboot; ศรัณย์ ศรีคำ; Saran Srikam; เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช; Benjawan Thanormchayatawat; มณฑิชา เจนพานิชทรัพย์; Monthichar Chenphanitsub; สิรินาถ มีเจริญ; Sirinat Meecharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-01)
   โครงการนี้ได้พัฒนาวิธีทางเลือกสำหรับตรวจคัดกรองโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางจิต โดยเริ่มจากการทำฐานข้อมูลสารระเหยง่ายและระบุสารระเหยง่ายบ่งชี้ในเหงื่อด้วยเทคนิค Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry (GC-IMS) ...
  • การวิจัยภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในประเทศไทย 

   กัตติกา ธนะขว้าง; Kattika Thanakwang; วันทนา ถิ่นกาญจน์; Wantana Thinganjana; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; อัมพรพรรณ ธีรานุตร; Ampornpan Theeranut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-07)
   การวิจัยเรื่อง “ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในประเทศไทย” วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาอุบัติการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ รายได้ การทำงาน สถานภาพสมรส รูปแบบการอยู่อาศัย) ปัจจัยด้านสุขภาพแล ...
  • การศึกษาและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางใจวัยสูงอายุโดยการบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและเครือข่ายประชาสังคม 

   เพ็ญนภา กุลนภาดล; Pennapa Koolnaphadol; จุฑามาศ แหนจอน; Juthamas Haenjohn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางใจวัยสูงอายุโดยการบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและเครือข่ายประชาสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษาสภาวการณ์ภูมิคุ้มกันทางใจ (Resilience Quotient) ของผู้สูงอา ...
  • ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 2 

   ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์; Tawanchai Jirapramukpitak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจากการป่วยทางจิตเวชเรื้อรังระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ และรักษาล่าช้า ระหว่างผู้ที่ป่วยตั้งแต่อายุน้อยและอายุมากและระหว่างผู้ที่ป่วยมานานและไม่นาน ...
  • ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์: การศึกษาระยะยาวในชุมชน 

   ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   วัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหาความชุกของปัญหาจิตเวชที่พบบ่อยและมีภาระโรคสูงในชุมชน เช่น โรคซึมเศร้า ประสบการณ์อาการโรคจิต ความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มสุราและสารเสพติด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพจิต 3) ...
  • ผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) เขตสุขภาพที่ 5 

   อัมพร เบญจพลพิทักษ์; Amporn Benjapolpitak; ธิติ แสวงธรรม; Thiti Sawangtham; ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา; Sarutphan Chakkraphan na Ayutthaya; รุจิรา เข็มเพ็ชร; Rujira Kemphet; รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ; Rakpong Wiangcharoen; จิรภัทร กัลยาณพจน์พร; Jiraphat Kanlayanaphotporn; ณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล; Nattapong Kanchanakomala; อัญญา ปลดเปลื้อง; Unya Plodpluang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   การศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงลึกผลกระทบต่อสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...
  • รายงานการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง ระบบบริการจิตเวชครบวงจร 

   โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit; วิมลวรรณ ปัญญาว่อง; Wimonwan Panyawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-04)
   วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนวรรณกรรมและบทเรียนของต่างประเทศในการจัดระบบบริการจิตเวชครบวงจรและประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดระบบบริการจิตเวชครบวงจรในประเทศไทย ทบทวนโดยการสืบค้นข้อมูล เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบบ ...
  • แพลตฟอร์มกลางสำหรับการสร้างเครื่องมือบำบัดทางจิตวิทยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

   กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี; Konlakorn Wongpatikaseree (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-02)
   ปัญหาสุขภาพจิตส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและคนใกล้ตัว แม้การดูแลสุขภาพจิตจะมีความสำคัญแต่ก็มีข้อจำกัด เช่น ค่าใช้จ่ายสูง และจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพจิตไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพั ...